Stämmoförfrågan 13B:11 - Motion 12 - Felanmälningar

Frågeställare: Arne Eriksson, Ritva Tjelder
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:11
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 12 - "Felanmälningar"

Ni anger helt kort "Se motion 11" trots att motionerna inte behandlar samma fråga.

SF13 B11
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är det inte så att motion 11 gäller statistisk kvalitetskontroll och denna motion själva felanmälningarna? (Ja/Nej)

Ja: 2). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. 2)

2) Varför har Ni inte bemött de påtalade brister i felanmälningarna?

3) Är det inte så att motionen innehåller tydliga yrkanden med förslag till beslut, varför ert förslag "att ärendet ska anses behandlat" är felaktigt? (Ja/Nej)

Ja: Slutkommentarer). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. Slutkommentarer).

Slutkommentarer)

Styrelsen intar en mycket passiv roll gentemot ansvariga för fastighetsskötsel. Att bara "vänta och se" vad som, om möjligt, kan levereras av denne bör nog anses mindre lämpligt.

De 24 motionärerna påvisade däremot tydligt dels brister och dels förslag på förbättringar. Detta bör rimligen söka nyttjas aktivt av såväl styrelse som ansvariga för fastighetsskötseln.

Därför föreslås stämman att bifalla lagd motion.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.