Stämmoförfrågan 13B:13 - Motion 14 - Injustering av frånluftsventilation och OVK - Del II

Frågeställare: Arne Eriksson, Isa Falas
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:13
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 14 - "Injustering av frånluftsventilation och OVK - Del II"

Att OVK genomförs är ett myndighetskrav som det är styrelsens skyldighet att uppfylla.
Utöver att OVK ännu ej är avslutade finns fortsatt betydande problem med ventilationen.

SF13 B13
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är det inte så att motion 13 och 14 lyfter mycket allvarliga brister gällande ventilationen inklusive OVK och att Ni i sak inte berört några av dessa påtalade brister? (Ja/Nej)

Ja: 2). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. 2)

2) I motionen begärs att Ni grundligt skall:

  • undersöka ventilationsproblemen och vidta korrigerande åtgärder och därefter
  • tillse att samtliga hus OVK-besiktigas och vid denna godkänns.

Vad är det i dessa yrkande Ni har problem med?

3) Är det inte så att motionen innehåller tydliga yrkanden med förslag till beslut, varför ert förslag "att ärendet ska anses behandlat" är felaktigt? (Ja/Nej)

Ja: Slutkommentarer). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. Slutkommentarer).

Slutkommentarer)

Styrelsen intar en mycket passiv roll vad gäller påvisade brister i ventilationen. Att inte seriöst bemöta så här omfattande och väl underbyggda motioner från 23 motionärer är mycket olämpligt.

Stämman har all rätt att begära att styrelsen söker löser påvisade brister fullständigt, korrekt och snarast möjligt. Frågan gäller allas boendemiljö och hälsa!

Därför föreslås stämman att bifalla lagd motion.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.