Stämmoförfrågan 13B:14 - Motion 15 - Brandsäkerhet - Del I

Frågeställare: Arne Eriksson, Isa Falas
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:14
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 15 - "Brandsäkerhet - Del I"

Styrelsen bekräftar att det är styrelsens ansvar att följa myndighetskrav gällande brandskydd, vilket dock är självklart.

De 25 motionärerna informerar om betydande och väl styrkta brister i brandsäkerheten.

SF13 B14
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Ni anger att "fortlöpande kontroller av branddörrar" ingår  i fastighetsskötselns åtaganden. Kan man rimligen påstå att denna kontroll fungerar och att myndighetskraven är uppfyllda då:

  • en branddörr (Sibg 32 1tr) stått utan fungerande dörrstängare i 8 månader nu
  • 26 % av punkthusens branddörrar ej stänger som de skall

Nej: 2). Ja: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. 2)

2) Trots att såväl förvaltare och styrelse tillskrivits 2 gånger kvarstår huvuddelen av bristerna. Svar på skrivelserna har dessutom helt uteblivit. Anser Ni att detta indikerar att Ni tar problemet på allvar?

Slutkommentarer)

Styrelsen har inte i sak framfört något försvar för påvisade brister utan uppvisar en starkt uttalad passivitet. Detta är särskilt allvarligt då det gäller en så viktig fråga som brandsäkerheten. Styrelsen uppmanas därför att nogsamt ta till sig innehållet i lagd motion och åtgärda bristerna snarast möjligt.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.