Stämmoförfrågan 13B:16 - Motion 18 - Belysning - orienteringstavlor

Frågeställare: Arne Eriksson, Isa Falas
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:16
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 18 - "Belysning - orienteringstavlor"

SF13 B16 tmb
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Ni framför "Beslutet från stämman 2011 ligger fast." Inser Ni inte att en fråga kan föreläggas en ny stämma för beslut och att det inte är för Er att avgöra om "beslutet [...] ligger fast" ? (Ja/Nej)

Ja: Varför har Ni då lämnat felaktiga uppgifter? 2). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. 2)

2) Ni framför "åtgärden är inte högst prioriterad bland andra viktiga projekt". Hur kan Ni anse det vara ett viktigt projekt och låta 3 vintrar passera utan åtgärd?

3) Finns något i stämmans beslut 2011 som skulle kunna rättfärdiga denna extrema senfärdighet? (Ja/Nej)

Nej: 4). Ja: Svaret stämmer ej med motions- och stämmohandlingar. 4).

4) Är det inte så att motionen innehåller tydliga yrkanden med förslag till beslut, varför ert förslag "att ärendet ska anses behandlat" är felaktigt? (Ja/Nej)

Ja: Slutkommentarer). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. Slutkommentarer).

Slutkommentarer)

Att återställa belysningen kostar inte många kronor. Detta bör dessutom kunna anses ingå i löpande underhållet.

Styrelsens har nu låtit tavlorna vara nedsläckta 3 vintrar utan att framföra relevanta skäl till detta, vilka torde saknas!

Därför föreslås stämman att bifalla den av 24 motionärer lagda motionen.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.