Stämmoförfrågan 13B:17 - Motion 19 - Askkoppar

Frågeställare: Arne Eriksson, Bela Olah
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:17
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 19 - "Askkoppar"

Styrelsen framför att i och med att markskötseln ingår i styrelsens ansvar så kan ej stämman uppmana styrelsen att vidta erforderliga korrigeringar.

Detta är en grav felsyn och saknar all relevans!

SF13 B17
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Inser Ni inte att:

Varje styrelse är underställd stämman och enda begränsningen för stämmobeslut är beslut som strider mot lagar, stadgar eller hindrar styrelsen att fullfölja sina skyldigheter? (Ja/Nej)

Ja: Varför lämnar Ni då felaktiga uppgifter? 2). Nej: Utökad utbildning av styrelsen krävs uppenbarligen! 2).

2) I motionen yrkas att Ni:

  • "tillser att föreningens markförvaltare sköter tömningen av föreningens askkoppar på ett korrekt sätt [...]"

Vad är det i detta yrkande Ni har problem med?

3) Är det inte så att motionen innehåller tydliga yrkanden med förslag till beslut, varför ert förslag "att ärendet ska anses behandlat" är felaktigt? (Ja/Nej)

Ja: Slutkommentarer). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. Slutkommentarer).

Slutkommentarer)

Föreningens medlemmar har rätt att förvänta sig en korrekt tömning av föreningens askkoppar.

Därför föreslås stämman att bifalla den av 2 motionärer lagda motionen.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.