Stämmoförfrågan 13B:18 - Motion 20 - Nedskräpning

Frågeställare: Arne Eriksson, Bela Olah
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:18
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 20 - "Nedskräpning"

Styrelsens framför att i och med att markskötseln ingår i styrelsens ansvar så kan ej stämman uppmana styrelsen att vidta erforderliga korrigeringar.

Denna grava felsyn saknar all relevans och är identisk med den som dryftats under ärende 19.

SF13 B18
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) I motionen framförs tydliga, väl styrkta, exempel på nedskräpning som Ni kan påverka. Ni har helt undvikit att bemöta detta. Skall inte Ni göra vad Ni kan för att minska nedskräpningen?

2) Är det inte så att motionen innehåller tydliga yrkanden med förslag till beslut, varför ert förslag "att ärendet ska anses behandlat" är felaktigt? (Ja/Nej)

Ja: Slutkommentarer). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. Slutkommentarer).

Slutkommentarer)

Föreningens medlemmar har rätt att förvänta sig att styrelsen gör allt den kan för att minska nedskräpningen. Detta gäller särskilt om denna är väl styrkt.

Därför föreslås stämman att bifalla den av 2 motionärer lagda motionen.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.