Stämmoförfrågan 13B:19 - Motion 21 - Papperskorgar

Skriv ut
Skapad den 06 juli 2013 06 juli 2013
Senast uppdaterad 09 juli 2013 09 juli 2013
Frågeställare: Arne Eriksson, Bela Olah
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:19
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 21 - "Papperskorgar"

Styrelsens framför att i och med att markskötseln ingår i styrelsens ansvar så kan ej stämman uppmana styrelsen att vidta erforderliga korrigeringar.

Denna grava felsyn saknar all relevans och är identisk med den som dryftats under ärende 19.

SF13 B19
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) I motionen yrkas att Ni:

  • "tillser att föreningens markförvaltare sköter tömningen av föreningens papperskorgar på ett adekvat sätt [...]"

Ni har helt undvikit att bemöta detta.

Vad är det i detta yrkande Ni har problem med?

2) Är det inte så att motionen innehåller tydliga yrkanden med förslag till beslut, varför ert förslag "att ärendet ska anses behandlat" är felaktigt? (Ja/Nej)

Ja: Slutkommentarer). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. Slutkommentarer).

Slutkommentarer)

Föreningens medlemmar har rätt att förvänta sig en korrekt tömning av föreningens papperskorgar.

Därför föreslås stämman att bifalla den av 2 motionärer lagda motionen.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.