Stämmoförfrågan 13B:21 - Motion 23 - Grannsamverkan

Frågeställare: Arne Eriksson, Bela Olah
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:21
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 23 - "Grannsamverkan"

Av styrelsens förslag kan konstateras att detta väl sammanfaller med lagd motion och borde istället ha kunnat formuleras som ett förslag till bifall av lagd motion.

SF13 B21
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är det inte så att motionen innehåller tydliga yrkanden med förslag till beslut, varför ert förslag "att ärendet ska anses behandlat" är felaktigt? (Ja/Nej)

Ja: Slutkommentarer). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. Slutkommentarer).

Slutkommentarer)

Att styrelsen är positivt inställd till lagd motion är glädjande.

Styrelsen lyfter även fram problem med kontinuiteten som ofta förekommer i en styrelse för en bostadsrättsförening.

Detta är helt korrekt och just av denna anledning är det av vikt att beslut tas av en stämma , för att söka främja kontinuiteten.

Därför föreslås stämman att bifalla den av 24 motionärer lagda motionen.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.