Stämmoförfrågan 13S:1 - Årsredovisning - 1.1.4 Pågående och avslutade projekt enligt underhållsplanen

Frågeställare: Sigurd Eliasson
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13S:1
Underskriftsdatum: 2013-06-20

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Förvaltningsberättelsen skall ge en så rättvisande bild av föreningen som möjligt.

SF13 S1
Bild 1.

A.2 - Begärda uppgifter:

I år finns dock igen som helst information om OVK under 2012 ([a]).

Detta trots att:

  • Sju (7) hus ännu saknar besiktningsgodkännande ([b]).
  • Ett betydande antal felanmälningar har inkommit som väl indikerar att betydande brister kvarstår.
  • Två (2) motioner inkommit med omfattande information och yrkanden vilka styrelsen helt undvikit att bemöta.
  • Kostnaderna för 2012 har varit betydligt större än för 2011 (ref: Not 4). (Bild 1)

Jag begär härmed, med lagenligt stöd ([1], [2]), ut de kompletterande uppgifter som krävs för att en korrekt redovisning av OVK skall uppnås. Underlaget skall även göras tillgängligt för föreningens samtliga medlemmar ([c]).

[a]: Att årsredovisningen för 2011 (ref: Porkalen 2012 nr1 s.7) direkt felaktigt angav "Arbetena är avslutade." gör behovet av korrigerande uppgifter naturligtvis ännu större.
[b]:  Kontroll hos Stadsbyggnadskontoret gjord av annan föreningsmedlem 2013-06-18.
[c]:  Muntligt svar är varken rimligt eller önskvärt. Uppgifterna måste även kunna kontrolleras.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §