Stämmoförfrågan 13S:4 - Årsredovisning - 2.3 Planerad verksamhet 2013 - Periodiskt underhåll av 52:an

Frågeställare: Sigurd Eliasson
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13S:4
Underskriftsdatum: 2013-06-20

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Detta avsnitt är i starkt behov av kompletteringar och det finns även fel att rätta.

SF13 S4
Bild 1.

A.2 - Begärda uppgifter:

  • Här beskrivs mycket mer omfattande åtgärder än vad som lämnats information om tidigare. ([a]).
  • Att beskriva så här omfattande ombyggnader som ett "periodiskt underhåll" synes ej vara korrekt.
  • Beskrivningen är mycket oklar och vag, bl a nyttjas ordet "kan" två gånger i samma mening! ([b])
  • Inga som helst kostnader för de planerade åtgärderna ges trots uppgifter om flera Mkr cirkulerar. ([d])
  • Föreningsinformationen om så här omfattande åtgärder bör vara mycket god, vilket ej kan anses gälla här.

Jag begär härmed, med lagenligt stöd ([1], [2]), ut de kompletterande uppgifterna som krävs för att en korrekt redovisning av planerade åtgärder för föreningslokalen 52:an. Underlaget skall även göras tillgängligt för föreningens samtliga medlemmar ([c]).

[a]: T ex i styrelsens svar till motion 20 2012 (ref: Porkalen 2012 nr1 s. 39).
[b]:  "Detta kan i sin tur frigöra ytor för försäljning som kan omdisponeras och byggas om till två lägenheter." (Bild 1)
[c]:  Muntligt svar är varken rimligt eller önskvärt. Uppgifterna måste även kunna kontrolleras.
[d]:  I Porkalen 2013 nr1 s.26  anges 1.5 Mkr men betydligt högre belopp har angetts i andra sammanhang.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §