Stämmoförfrågan 13S:5 - Årsredovisning - 3 Noter

Frågeställare: Sigurd Eliasson
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13S:5
Underskriftsdatum: 2013-06-20

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Noter till överliggande handlingar (resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys) skall beloppsmässigt stämma med dessa. Tyvärr gäller detta ej helt. (Bild 1 - Bild 4)

SF13 S5
Bild 1.
SF13 S5 2
Bild 2.
 SF13 S5 3
Bild 3.
SF13 S5 4
Bild 4.

A.2 - Begärda uppgifter:

Felet beror på att två (2) skilda värden nyttjas istället för ett (1). Notens slutsumma, som inkl. öresavrundning, skall rimligen föras upp i överliggande handling exakt och utan ytterligare avrundningar.

Felet berör Not 2 (2012), Not 4 (2011 och 2012) och Not 6 (2012).

Felet är litet beloppsmässigt men inför en helt onödig redundans och utgör en potentiell felkälla.

1) Förstår Ni det beskrivna felet och kan jag utgå ifrån att Ni söker eliminera detsamma i kommande     årsredovisningar?  (Ja/Nej)

Ja: Bra! Nej: Frågan får uppenbarligen drivas vidare efter denna stämma.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.