Motion F:2 - Papperskorgar

Motionärer: Arne Eriksson och Kristina Smeds
Antal motionärer: 2
Utsedd kontaktperson: Arne Eriksson
Datum: 2013-03-31 / 2013-03-31
Inlämnad motion (komplett): Motion F:2

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

Föreningens samtliga papperskorgar skall tömmas regelbundet och i enlighet med gällande avtal. Trots detta kan konstateras brister och papperskorgar har, från tid till annan, stått längre tid utan att tömmas och i en del fall blivit överfulla.

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

Föreningens nuvarande markförvaltare, Björn Entreprenör AB [BEAB], var även anlitad av föreningen under perioden 2006 - 2007. Markskötseln hade då stora problem ([1], [2]). Av föreningsinformationen framgår:

"Det har konstaterats att ett tämligen stort antal entreprenadaktiviteter uppvisar betydande avvikelser relativt gällande avtal. Markförvaltaren har informerats om detta och föreningen har, vid ett flertal tillfällen, ombett denne att omgående tillsätta de resurser som erfordras för att tillse att dessa aktiviteter eliminerats.  Under den gångna hösten/vintern har tyvärr kunnat konstateras att uppställd målsättning, trots stark ansträngning från föreningens sida, ej uppfyllts varför styrelsen i januari beslöt att genomföra en ny upphandling av markförvaltningen."

Exempel på en sådan "entreprenadavvikelse" var just att papperskorgar ej tömdes regelbundet och i enlighet med gällande avtal.

Om inte ett så enkelt moment som att tömma papperskorgar kan fungera "klockrent" reser detta naturligtvis oundvikligen frågetecken kring även övrigt i markförvaltningen. Detta särskilt mot bakgrund av de tidigare problemen som ledde till att avtalet behövde sägas upp i förtid ([2]). Det kan även konstateras att ett flertal styrelseledamöter även satt i styrelsen under perioden 2006 - 2007 och därmed rimligen väl bör känna till ovan beskrivna problem.

A.3 - Yrkande

  • att styrelsen tillser att föreningens markförvaltare sköter tömningen av föreningens papperskorgar på ett adekvat sätt och i enlighet med gällande avtal. Behövs även en justering av tömningsfrekvens för att förhindra att papperskorgarna, från tid till annnan, blir överfulla skall en sådan avtalsjustering göras.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: Markförvaltning; Porkalane 2006 nr3, s.19
[2]: Ny markförvaltning f.o.m. 2007-05-01; Porkalen 2007 nr1, s.9

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.