Godkännande av stadgeändringar

HSB erbjuder konsultation vid stadgeändringar

HSB erbjuder bostadsrättsföreningarna vad de kallar "konsultation" vid stadgeändringar. Detta lyfts tydligt fram i olika material av annonskaraktär som t ex medlemsbroschyrer ([1]) (Bild 1).

 

HSB Godkannande av stadgar 1
Bild 1.

Det är dock inte enbart en frågan om en frivillig konsultation.

Beslutade stadgeändringar kan ensidigt underkännas av HSB

Även om en bostadsrättsförening tagit fram en stadgeändring som dels följer gällande lagar och föreskrifter och dels har godkänts av föreningsmedlemmarna på två efterföljande stämmor kan HSB Stockholm och i vissa fall HSB Riksförbund ändock ensidigt underkänna dessa om de så finner lämpligt. Detta framgår av föreningens stadgar § 57 (Bild 2).

 

HSB Godkannande av stadgar 2
Bild 2.

Vilka bedömningskriterier finns för ett godkännande eller underkännade från HSB?

Detta framgår på intet sätt ur föreningens stadgar. Enligt dessa (Bild 2) har HSB en ensidig strikt rätt att godkänna eller underkänna stadgeändringar som beslutats av en bostadsrättsförening. Att inte några som helst bedömningskriterier framgår ur stadgarna är mycket märkligt och synes ej vara en formulering som är till för att gagna de enskilda bostadsrättsföreningarna.

brfporkala.com kommer att söka efterforska vilka bedömningskriterier som nyttjas och hur dessa är dokumenterade dels hos HSB Stockholm och dels hos HSB Riksförbund.

Otidsenliga och möjligen oskäliga villkor

Att skriva in denna typ av villkor där ena parten ensidigt har rätt att godkänna eller underkänna stadgeändringar som beslutats av andra parten är märkligt, särskilt då inga som helst uppgifter finns om vilka bedömningskriterier som nyttjas. Den förmedlar även brist på förtroende och respekt mellan parterna eftersom bostadsrättsföreningen ej anses kunna ta fullt ansvar för att genomföra ändringar av stadgarna i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Det kan inte uteslutas att vid en juridisk prövning denna stadgetext skulle visa sig vara ett exempel på ett s k oskäligt villkor och därför ej bindande.

Vad kan man säga om den konsultation som HSB erbjuder?

Varje bostadsrättsförening bör vid val av konsulter nogsamt tillse att dessa har erforderlig kompetens för det uppdrag som föreningen avser införskaffa. Detta gäller naturligtvis även vid införskaffandet av konsulthjälp från HSB. Om så inte sker kan kvalitén på utfört arbete bli undermåligt vilket kan medföra betydande skada för föreningens medlemmar. Tillräckligt hög fackkompetens krävs alltså. Det räcker ej att någon "har gjort detta x antal gånger" eftersom detta kan ha utförts på ett felaktigt eller undermåligt sätt "x antal gånger".

För de stadgar som Brf Porkala nu har gäller att just konsultation med HSB Stockholm nyttjats.

Stadgar med betydande utrymme för förbättringar, trots konsultation från HSB

Att föreningens stadgar har ett stort utrymme för förbättringar framgår av en tämligen ytlig behandlig. Vid en genomgång av stadgarna som brfporkala.com genomförde hösten 2010 ([3]) framkom bl a:

Ett mycket omfattande nyttjande av  "klipp och klistra" från lagstiftning, utan någon som helst källhänvisning, följer nedan.

  • Antal paragrafer som "inklistrats" i sin helhet = 27 st (46,5 %)
  • Antal paragrafer som "inklistrats" delvis = 9 st (15,5 %)
  • Antal paragrafer som, av andra skäl,är helt redundanta = 1 st (1,7 %)

Att ett så stort antal paragrafer, 36 st (62,0 %), helt eller delvis består av "inklistrat" material från aktuell lagstiftning, dock helt utan källhänvisning, är mycket anmärkningsvärt.

Det skall även noteras att allt material som "inklistrats" är att betrakta som redundant då det, oavsett om det är medtaget i stadgarna eller ej, är lagtexten som gäller och ej den kopierade dito. Endast där lagen medger att stadgarna kompletterar vad som står i lagen har stadgarna signifikans.

Bristfällig och partisk föreningsinformation

Att föreningsinformationen, bl a gällande stadgeändringar, alltför ofta är såväl partisk som bristfällig framgår tyvärr mycket tydligt. Ett exempel på sådan undermålig föreningsinformation är artikel "HSB och Porkala - Vad får vi ut av medlemskapet?" ([3]) införd i medlemstidningen Porkalen 2013 nr1, s.8. För mer information se särskild Errata till denna artikel.

Referenser

[1]: Medlem i HSB – Din guide till alla Brf-fördelar; HSB Stockholm; 2012-04
[2]: Vi granskar: Föreningens stadgar - TOC
[3]: Errata - Porkalen 2013 nr1, s.8