Revisor utsedd av HSB Riksförbund

HSB erbjuder revisor till låg kostnad

HSB erbjuder bostadsrättsföreningarna "en revision av en godkänd revisor till låg kostnad". Detta lyfts tydligt fram i olika material av annonskaraktär som t ex medlemsbroschyrer ([1]) (Bild 1).

Revisor utsedd av HSB 1
Bild 1.

Det är dock inte enbart en frågan om ett frivilligt erbjudande.

HSB Riksförbund har en strikt ensidig rätt att utse en revisor

HSB Riksförbund har en strikt ensidig rätt att utse en av föreningens revisorer. Detta framgår av föreningens stadgar § 30 (Bild 2).

Revisor utsedd av HSB 2
Bild 2.

Frågor att beakta med anledning av erbjudandet från HSB Stockholm

  1. Om den revisor HSB utser fullföljer sitt uppdrag på ett professionellt och självständigt sätt finns väl knappast skäl för en bostadsrättsförening att nyttja HSB Stockholms erbjudande och därmed anlita ytterligare en revisor?
  2. Om den revisor HSB utser ej fullföljer sitt uppdrag på ett professionellt och självständigt sätt och föreningen anser sig i behov av ytterligare en revisor, vad talar då för att införskaffa denna från just HSB?

Har föreningen någon rätt att påverka vilken revisor HSB Riksförbund utser?

Nej, någon sådan rätt medger ej stadgarna. Föreningen har endast att betala de kostnader som uppstår.

Vilken revisor utser HSB Riksförbund till Brf Porkala?

Under den helt dominerande tiden av Brf Porkals existens har HSB Riksförbund utsett revisorer från BoRevision i Sverige AB. Ett företag som fram till slutet av 2006 helt ägdes av HSB Riksförbund. De kopplingar som anges nedan var alltstå tidigare ännu starkare!

För mer information gällande revision och revisionsärenden se avsnitt Ekonomi - Revision.

Otidsenliga och möjligen oskäliga villkor

Att skriva in denna typ av villkor där ena parten ensidigt har rätt att utse en revisor och den andra parten endast "har att betala" utan att ha någon möjlighet att påverka har en stark karaktär av "storebror" och synes tämligen otidsenlig. Den förmedlar även brist på förtroende och respekt mellan parterna eftersom bostadsrättsföreningen ej anses kunna införskaffa en adekvat revisor på egen hand.

Det är inte heller otänkbart att vid en juridisk prövning denna stadgetext skulle visa sig vara ett exempel på ett s k oskäligt villkor och därför ej bindande.

Starka kopplingar mellan olika parter

Det finns ett antal starka kopplingar mellan parterna som bör beaktas:

  1. HSB Riksförbund utser en revisor som ofta får en stor del av sina uppdrag på detta sätt.
  2. Föreningen som skall revideras har en styrelseledamot från HSB Stockholm.
  3. Föreningen är medlem i HSB Stockholm.
  4. Görs en revisionsanmärkning berörs alltså även ledamoten från HSB Stockholm.
  5. HSB Stockholm är medlem i HSB Riksförbund.

Möjliga hinder för revisionsanmärkningar

De starka kopplingarna mellan olika parter inom HSB och vald revisor är inte helt oproblematisk. Om inte utsedd revisor arbetar professionell, självständigt och beaktar de tänkvärda problem dessa starka kopplingar kan resa, kan hinder för berättigade revisionsanmärkningar uppstå. Detta skulle inte verka för att "säkra en god ekonomisk uppföljning" som HSB anger i sin broschyr ([1])  (Bild 1). Det bör även påpekas att en revision omfattar betydligt mer än att "säkra en god ekonomisk uppföljning". Detta framgår väl av gällande lagstiftning ([1] 9 kap 26 §, [2] 8 kap).

En grundlig och opartisk revision är en stor trygghet för såväl styrelsen för en bostadsrättsförening som för föreningen i stort.

Vad skulle kunna eliminera dessa potentiella hinder?

Enklast vore att stadgarna ändrades så att föreningen fritt fick utse en godkänd auktoriserad revisor. Denna revisor bör då väljas så att denne ej har alltför stor del av sina uppdrag inom HSB.

En svårighet med ovan förslag är att HSB ensidigt har rätten att godkänna eller underkänna en stadgeändring som beslutats av en bostadsförening. Detta är i sig ytterligare ett exempel på en stadgeformulering som ej synes gagna den enskilda bostadsrättsföreningen ([4]).

Referenser

[1]: Medlem i HSB – Din guide till alla Brf-fördelar; HSB Stockholm; 2012-04
[2]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614]
[3]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667]
[4]: Godkännande av stadgeändringar