Ledamot utsedd av HSB Stockholm

I Brf Porkalas stadgar § 26 (Bild 1) framgår att HSB Stockholm utser ”en ledamot och högst en suppleant” till föreningens styrelse. Alla övriga medlemmar i styrelsen är förtroendevalda och väljs på stämman. Föreningen kan ej påverka vilka HSB Stockholm utser.

 

Ledamot utsedd av HSB 1
Bild 1.

Finns det några fördelar med detta ”upplägg”?

Det finns onekligen ett antal möjliga fördelar med detta upplägg. HSB lämnar information om en del av dessa i olika material av främst annonskaraktär som t ex medlemsbroschyrer ([1] (Bild 2, Bild 3).

En genomgång av några av de fördelar som HSB Stockholm valt att lyfta fram ([1]) kommenteras nedan.

Genomgång av information i medlemsbroschyr ([1]) – Avsnitt HSB-LEDAMOT – Del I

 

Ledamot utsedd av HSB 2
Bild 2.

A1 – Utsedd ej vald HSB-ledamot

Avsnittet (Bild 2) inleds med meningen:

HSB Stockholm utser  en ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse.”

Detta är trivial information som finns angiven i föreningens stadgar (Bild 1). Den är dock ofullständig eftersom HSB Stockholm även bör utse en suppleant. Detta då de förtroendevalda suppleanterna ej kan nyttjas om HSB-ledamoten är frånvarande.

A2 – Stadga och kontinuitet

Vidare anges det:

Ledamotens närvaro i styrelsen bidrar till stadga och kontinuitet i styrelsearbetet, till exempel om många ledamöter skulle bytas ut samtidigt.”

Om ”många styrelseledamöter skulle bytas ut samtidigt” finns naturligtvis möjligheten att HSB-ledamoten skulle kunna ”bidra till stadga och kontinuitet”. HSB har dock valt att presentera detta som ett faktum.

Mot ”stadga och kontinuitet” talar bl a att HSB-ledamöterna ofta sitter i många styrelser och kan bytas ut med kort varsel. I många föreningar sitter betydande antal förtroendevalda ledamöter längre tid i styrelsen än utsedd HSB-ledamot.

A3 – Styrelsen företräder medlemmarna

Därefter anges:

Ledamotens roll är att företräda medlemmarna i föreningen.

Detta är helt trivial information. Samtliga i en bostadsrättsförenings styrelse, alltså även HSB-ledamoten, företräder naturligtvis föreningens medlemmar. Se dock även vad som anges nedan om möjligt jäv och lojalitetskonflikter.

A4 – Råd och problemlösning

Efter den triviala informationen att HSB-ledamoten företräder medlemmarna anges:

Det betyder att föreningen alltid har nära till råd och annan hjälp för att lösa olika problem som kan uppstå.”

Att HSB-ledamoten företräder medlemmarna ger naturligtvis ej stöd för ovan påstående.

Det största felet är dock att, liksom ovan, en möjlighet presenteras som ett faktum. HSB Stockholm har naturligtvis stor erfarenhet och kunnande inom sin organisation. Detta är i sig ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor. För att en bostadsrättsförening kunna få ”råd och hjälp” krävs naturligtvis även att styrelsen, inkl. HSB-ledamoten inser att de behöver just råd och hjälp.

Genomgång av information i medlemsbroschyr ([1]) – Avsnitt HSB-LEDAMOT – Del II

 

Ledamot utsedd av HSB 3
Bild 3.

B1 - HSB-ledamoten det mest positiva [...]

Avsnittet (Bild 3) inleds med meningen:

För många bostadsrättsföreningar är HSB-ledamoten det man uppfattar som det mest positiva med HSB-medlemskapet.

Detta är ett ostyrkt påstående som det dock ej finns anledning att betvivla. Dock kanske detta kan tyckas reducerar värdet av ”HSB-medlemskapet” då ett antal oundvikliga nackdelar med en utsedd HSB-ledamot tämligen enkelt kan identifieras. Se nedan för mer information.

B2 – Tillgång till HSBs expertkunskaper

Vidare anges:

Även om föreningen har avtal med andra företag kan det vara bra att ha tillgång till HSBs expertkunskaper i olika frågor.”

Att en förening har tillgång till ”expertkunskaper” måste onekligen anses kunna vara till stor hjälp. Det som en styrelse dock måste fråga sig är:

  1. Finns tillräckligt hög ”spetskompetens” hos HSB Stockholm?

  2. Är den konsultation och hjälp som erbjuds att betrakta som fristående och oberoende?

  3. Finns andra, kunnigare och på andra sätt mer förmånligare, konsulter att tillgå?

B3 – Inhämtandet av information

Utdraget avslutas med:

HSB-ledamoten är själv inte expert på allting, men han eller hon kan på ett enkelt sätt inhämta den information som föreningen behöver.”

Om inte ordet ”expert” helt skall förlora sin normala innebörd kan nog lugnt konstateras att tämligen få HSB-ledamöter kan anses vara experter på något och ännu mindre ”på allting”. Detta gäller generellt och bör därför ej förvåna någon.

Här har HSB valt en rätt formulering och anger med ordet ”kan” att HSB-ledamoten har möjlighet till att ”inhämta den information som föreningen behöver”.

För att detta skall fungera krävs naturligtvis att:

  1. Styrelsen inkl. HSB- ledamoten inser att de behöver information i en viss fråga.

  2. Att HSB-ledamoten utnyttjar den möjlighet som anges i ovan utdrag.

  3. Att adekvat information står att finna hos HSB Stockholm.

  4. Det finns erforderlig kompetens hos styrelsen inkl HSB-ledamoten att nyttja inhämtad information och omvandla denna till kunskap.

Det är alltså ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att kunna inhämta och nyttiggöra den information "föreningen behöver".

Finns det då inga nackdelar med upplägget med en HSB-ledamot?

Nej, ur medlemsbroschyren från HSB Stockholm ([1]) finns inga sådana angivna, vilket ej är särskilt märkligt eftersom detta material naturligtvis ej är att betrakta som opartiskt.

Upplägget har dock ett antal såväl reella som potentiella problem och nackdelar.

C1 - Starkt varierande kompetens hos HSB-ledamoten

Som angetts ovan variera kompetensen hos HSB-ledamoten, på samma sätt som det t ex gör mellan de förtroendevalda i styrelsen. I en del fall har utsedd HSB-ledamot en god kompetens inom ett visst område och kan då själv bistå styrelsen, inom detta speciella området, på en tämligen hög nivå. I andra fall kan HSB-ledamoten komma att ha lägre kompetens och kunnande är många av de förtroendevalda i styrelsen.

Det är också här viktigt att skilja mellan ”erfarenhet” och ”kunnande”. Om en person har utfört ett visst uppdrag ett stort antal gånger kan denne sägas ha stor erfarenhet, oavsett om detta utförts på ett rätt eller fel sätt.

Det är viktigt att de förtroendevalda ledamöterna nogsamt söker bedömer om den erfarenhet som HSB-ledamoten ofta kan tyckas ha även är baserad på adekvat kunskap.

Att enbart har utfört ett uppdrag ”x antal gånger” är ju inte så smickrande om det har utförts fel eller bristfälligt ”x antal ggr”!

C2 - Frågor kring engagemang

Att en HSB-ledamot som utses av sin arbetsgivare, i Brf Porkalas fall HSB Stockholm, ej kan förväntas ha samma engagemang som de styrelseledamöter som är förtroendevalda bör nog ej anses förvånande.

Då antalet bostadsrättsföreningar inom HSB är stort och därmed många HSB-ledamöter måste utses leder detta bl a till att många HSB-ledamöter har styrelseuppdrag i ett betydande antal föreningar. Detta skapar potentiella problem med resurser och engagemang. Parallellen med styrelseledamöter i t ex aktiebolag som tar på sig för många uppdrag är mycket stark.

Dessutom gör behovet av så många ledamöter att aktuell kvalitets- och kompetensnivå kan vara ännu svårare att uppehålla.

C3 - Frågor kring möjligt jäv

HSB-ledamoten är anställd av HSB Stockholm och ärenden som behandlas av styrelsen kan komma att omfatta frågor där en potentiell jävsproblematik är uppenbar.

Det är av yttersta vikt att styrelsen nogsamt inser problematiken kring möjligt jäv och söker göra allt för att undvika att hamna i en jävssituation. Detta är inte en lätt uppgift och kräver betydande kunnande och arbetsinsats från de övriga i styrelsen. Styrelsen effektivitet sänks även eftersom ärenden som inkluderar möjligt jäv måste hanteras mera omständligt.

C4 - Frågor kring lojalitet

HSB-ledamoten är anställd av HSB Stockholm och har naturligtvis sin primära lojalitet till sin arbetsgivare och inte till den förening denne sitter i. Detta är i sig fullt naturligt men det är av yttersta vikt att de övriga i styrelsen, som är förtroendevalda, nogsamt inser betydelsen av detta och agerar därefter. Detta eftersom det är klokt att utgå ifrån att det både kan och kommer att förekomma ärenden där det uppstår en reell ”lojalitetskonflikt”.

Om t ex styrelsen för en bostadsrättsförening skulle utgå från att deras HSB-förenings, i Brf Porkalas fall HSB Stockholms, intressen automatiskt skulle sammanfalla med bostadsrättsföreningens kan detta ge upphov till betydande nackdelar för bostadsrättsföreningens samtliga medlemmar.

Summering

Upplägget med en av HSB Stockholm utsedd ledamot har ett antal möjliga för- och nackdelar. Några av dem har behandlats ovan.

En del av de potentiella nackdelarna är av sådan art att det krävs större kompetens och kunnande av de förtroendevalda ledamöterna, inte mindre som HSB antyder. Detta gäller bl a mycket viktiga frågor kring jäv och lojalitet.

Den komplexa relationen mellan HSB och den enskilda bostadsrättsföreningen, kan även försvåra situationen ytterligare. Inslaget av tvång kan dessutom ej bortses ifrån (ex. godkännande av stadgeändring, revisor utsedd av HSB Riksförbund, ledamot utsedd av HSB Stockholm m m) och är naturligtvis negativt i sig. Detta har även en stark karaktär av "storebror" och synes dessutom tämligen otidsenligt.

För att i någon mån underlätta hanteringen kan det vara fördel att inse att HSB, inkl. HSB Stockholm, bör betraktas på samma sätt som ”alla andra företag och organisationer”.

I en bostadsrättsförening där samtliga ledamöter är förtroendevalda och där inte ovan komplexa relationer existerar är styrelsernas arbetsuppgifter i många avseenden betydligt lättare. Införskaffandet av nödvändig expertis och kunnande kan då även göras helt fritt för att säkerställa såväl kvalitets- som prisnivå.

Referenser

[1]: Medlem i HSB – Din guide till alla Brf-fördelar; HSB Stockholm; 2012-04