Motionsrätt

A) Inledning

Rätten att få ärenden behandlade på en föreningsstämma, även kallad motionsrätten, är en lagstadgad rätt som varje bostadsrättshavare har. För att föreningsdemokratin skall fungera krävs det att denna rätt ej inskränks. Tyvärr kan alltför ofta noteras agerande, inte minst från bostadsrättsföreningars styrelser, som verkar inskränkande på denna rätt, något som helt saknar stöd i lagar eller stadgar. Ibland kan orsakerna hänföras till direkt okunskap medan i andra fall styrelsen medvetet tycks söka begränsa enskilda bostadsrättshavares motionsrätt. Se avsnitt E nedan för ytterligare detaljer.

Nedan följer några korta avsnitt med uppgifter knutna till motionsrätten.

B) Föreningsstadgarna

Motionsrätt behandlas i föreningens stadgar, avsnitt ”Motionsrätt”, § 17:

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång.”

Här är stadgetexten, i motsats till ett mycket stort antal övriga paragrafer (för ytterligare ínfo se t.ex.: Vi granskar: Föreningens stadgar - del V) föredömligt kort och innehåller endast den information som lagen ger utrymme för.

C) Bostadsrättslagen (SFS 1991:614) [1]

Bostadsrättslagen hänvisar i allt väsentligt direkt vidare till lagen om ekonomiska föreningar:

I 9 kap 14 § (avsnitt ”Bestämmelser om föreningsstämma”) anges:

Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar för bostadsrättsföreningar..”

D) Lag om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) [2]

Av lagen om ekonomiska föreningar 7 kap § 6 framgår:

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen fastställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.”

Särskilt bör noteras att helt oaktat av vad som än må stå i stadgarna en medlem ”...har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma...”.

E) Inskränkningar av föreningsmedlems motionsrätt

Trots den mycket tydliga lagtexten vad gäller föreningsmedlems rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma kan denna rätt, via direkta fel i hanteringen före/under föreningsstämman, tyvärr komma att inskränkas kraftigt.

Exempel på lagstridiga inskränkningar av denna rätt kan vara:

  • Ojämlik fördelning av stämmotid varvid vissa motionärer ej bereds tid att presentera och/eller ge genmäle till av styrelsen avgivit ”svar”. Detta är särskilt allvarligt då dessa ”svar” inte alltför sällan innehåller ett antal punkter som tarvar ett genmäle då de är att betrakta som felaktiga och/eller irrelevanta. För ytterligare info se t.ex. Motioner – 2010.
  • Att styrelsen besvarar motioner som ej tarvar något svar och dessutom som förslag till beslut föreslår ”...att motionen skall anses besvarad. Detta förslag är här ej är tillämpligt och därför att betrakta som ogiltigt. Om då stämman förleds att besluta ”i enlighet med av styrelsen lagt förslag” blir medlemmens motionsrätt lagstridigt inskränkt emedan motionärens ärende (med tydliga yrkanden till föreningsstämman att besluta om) ej då blir behandlat. Detta då styrelsen, direkt felaktigt, föreslagit att dess ”svar” skulle anses vara tillräckligt och motionens yrkanden därför ej föreläggs stämmobeslut.

I de fall enskild föreningsmedlems motionsrätt inskränks bör detta dels söka belysas och dels beivras å det starkaste eftersom det bl a är ett direkt hot mot föreningsdemokratin.