Tillträde till lägenhet

A) Bakgrund

Föreningen kan, bl a för att uppfylla sitt underhållsansvar, behöva begära tillträde till föreningens lägenheter. Detta är en rättighet som tydlig framgår av såväl gällande lagstiftning a) och stadgar b). Bostadsrättslagen anger a):

”Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 12 a §.”

Dock står ett mycket tydligt begränsning i denna rättighet i sista delen av samma stycke:

Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.”

a) Bostadsrättslagen [SFS 1991:614] 7 kap § 13.

b) § 43. Är direkt ”inklistrad” från gällande lag a) dock utan att någon som helst källa anges. För mer info se:
brfporkala.com/juridik/stadgar/113-vi-granskar-foereningens-stadgar-toc

B) Exempel på otillbörlig begäran

I ett flertal aktuella fall har styrelsen, via entreprenören, framfört klart otillbörliga begäran om tillträde till lägenheter vilket medfört betydande besvär för föreningens medlemmar och alltså även strider mot kraven i Bostadsrättslagen. Några få men tydliga exempel ges nedan.

Avloppsrensning

Tillträde begärdes hel dag (07.45 – 15.00). Lägenheterna I föreningen av ett fåtal mycket lika typer. Arbetet i lägenheterna tog normalt mindre än 10 minuter. Vid närmast föregående avloppsrensning (mars 2002) aviserades fm alt. em och detta fungerade väl.

Rensning av ventilationskanaler

Tillträde begärdes hel dag (07.30 – 16.30). Detta även i låghus med endast 12 alt 8 lägenheter och endast en frånluftsfläkt (FF X:1 (X=3,4,10,11); Fabrikat: Ziehl ebm; Typ: MXRC 40 M 1370). Detta är helt obefogat då arbetet maximalt bör ta ett par timmar i dessa hus. Vid tidigare ventilationsarbeten (ex. OVK) aviserades fm alt em och detta fungerade väl.

Injustering av ventilation

På samma sätt som för rensning av ventilationskanaler begärdes tillträde, även i föreningens låghus, en hel dag. Även detta måste anses helt obefogat.

 

C) Vad bör då styrelsen göra?

Styrelsen bör:

Nogsamt tillse att begäran om tillträde till lägenhet görs, så långt som möjligt, för maximalt 4 timmar (fm alt. em). Detta dels för att undvika onödigt besvär 1) för föreningens medlemmar och dels för att uppfylla Bostadsrättslagens krav.

1) Fler kan vid ”halvdagsavisering” ta kompledigt etc och undvika att lämna ifrån sig lägenhetsnyckeln (något som sänker/tar bort försäkringsskyddet vid eventuell skada/stöld). Andelen lägenheter som blir tillgängliga bör även öka vilket även gynnar entreprenören. Att entreprenören möjligen tvingas arbeta mer strukturerat är även detta en fördel.

D) Är då detta möjligt?

Ja i de allra flesta mindre entreprenader som berör lägenheterna är detta mer än möjligt.

  1. Detta framgår mycket tydligt av hur entreprenader som berör föreningens lägenheter har utförts tidigare. Att göra "halvdagsaviseringar" har fungerat mycket väl och med en hög åtkomst till lägenheterna.
  2. Just de aktuella entreprenaderna (arbete inför OVK samt avloppsrensning) har tidigare utförts med "halvdagsaviseringar"!


E) Summering

Vilka för- och nackdelar finns med att avisera onödigt lång tid?

+

  • Ökade frihetsgrader för entreprenören gör att denne kan "växla ut" detta i form av högre vinst! Detta gagnar dock på intet sätt föreningen som beställare.

-

  • Bryter mot Bostadsrättslagen [SFS 1991:614] 7 kap § 13.
  • Onödigt stora olägenheter för de boende.
  • Ökade kostnader för de boende (då kompledighet etc nyttjas).

  • Sänkt/eliminerat försäkringsskydd vid eventuell stöld/skada (om nyckel lämnas ut till entreprenör).

  • Risk för minskad åtkomst till lägenheterna vilket drabbar både föreningen och entreprenören.

Det finns alltså ett flertal skäl, varav minst ett direkt tvingande, för styrelsen att upphöra med att begära otillgörligt tillträde till föreningens lägenheter på det sätt som nu skett.