Anpassning av HSBs normalstadgar 2003

Bakgrund

Stadgarna för Brf Porkala ([1]) utgår ifrån HSB Stockholms normalstadgar 2004 ([2]), vilka baseras på HSBs normalstadgar 2003 ([3]), men innehåller ett antal viktiga anpassningar. Anpassningar har t ex gjorts för att söka minska vattenskadorna (§36). Ett annat exempel är en anpassning p.g.a. en tidigare avvecklad inre fond (§34). Nedan förteckning redovisar dessa anpassningar för enkel referens och jämförelse.

Förteckning över gjorda anpassningar (t.o.m. rev: 2012-01-24) 1)

§

Typ

Anpassade stadgar för Brf Porkala

HSB Stockholms normalstadgar 2004

3:1

Justerad

Föreningens verksamhet bör bedrivas i samverkan med HSB.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB.

3:2

Struken

Föreningen bör genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att biträda föreningen i förvaltningen av föreningens angelägenheter och handhavandet av dess räkenskaper och medelsförvaltning.

4

Justerad

Inträde i föreningen kan beviljas den som kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller övertar bostadsrätt i föreningens hus.

[…]

Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller övertar bostadsrätt i föreningens hus.

[…]

6

Tillägg

Medlemskap får inte vägras på diskriminerande grund såsom t ex ålder, ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning.

Medlemskap får inte vägras på diskriminerande grund såsom t ex ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning.

7

Justerad

Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make får maken inte vägras medlemskap i föreningen.

[…]

Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make får maken vägras medlemskap i föreningen endast om maken inte är medlem i HSB.

[…]

31:1

Tillägg

[…]

Dessutom kan för varje lägenhet tas ut en, för varje tillfälle av styrelsen fastställd, fast avgift för gruppanslutning avseende abonnemang på bredband, television, telefon, eller dylikt. För tillval som medlemmen gör, utöver det abonnemang som beslutats av styrelsen, svarar respektive medlem för alla kostnader.

[...]

31:2

Struken

[...]

För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet.

34:1

Struken

Inom föreningen skall bildas följande fonder:

Fond för yttre underhåll

[…]

Inom föreningen skall bildas följande fonder:

Fond för yttre underhåll
Fond för inre underhåll

[…]

34:2

Struken

[…]

Avsättning till fonden för inre underhåll bestäms av styrelsen.

Bostadsrättshavare till bostadslägenhet får för att bekosta inre underhåll använda sig av på lägenheten belöpande del av fonden. Storleken av på bostadsrättslägenhet belöpande del av fonden skall härvid bestämmas efter förhållandet mellan insatsen för lägenheten och de sammanlagda insatserna för föreningens samtliga bostadslägenheter samt med avdrag för gjorda uttag.

[…]

36:1

Justerad

Bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar för lägenheten omfattar bland annat:

[…]

  • armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke mm),

[…]

Bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar för lägenheten omfattar bland annat:

[…]

  • armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke mm) inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning,

[…]

36:2

Justerad

[…]

  • klämringen runt golvbrunnen1, rensning av golvbrunn och vattenlås,

[…]

1För att minska risken för vattenskador byter föreningen ut själva golvbrunnen mot en ny utan kostnad för bostadsrättshavaren om denne låter en auktoriserad våtrumsspecialist utföra renovering av badrummet och om golvbrunnen inte har bytts tidigare.

[…]

  • klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås,

[…]

1) Förteckningen redovisar ett antal genomförda anpassningar men gör dock ej anspråk på att vara fullständig.

Referenser:

[1]: Stadgar för Brf Porkala (rev. 2012-01-24)
[2]: HSB Stockholms stadgar för avlämnad Brf 2004
[3]: HSBs normalstadgar 2003