Vi granskar: Föreningens stadgar - del I - [§1 - §14]

Nedan följer en genomgång av föreningens stadgar med anmärkningar.

A - Allmänna förutsättningar

  • De avsnitt i aktuella stadgar som, via ”klipp och klista”, direkt tagits från aktuella lagar (främst Bostadsrättslagen ([1]) och Lagen om ekonomiska föreningar ([2])) har så långt som möjligt dels skrivits med kursiv stil/gulmarkerats och dels i anmärkningarna erhållit entydig referens (lag/kapitel/paragraf). Detta då föreningens stadgar tyvärr helt saknar denna viktiga information. 
  • Som framgår av nedan förteckning är en betydande del av stadgetexten egentligen strikt lagtext som stadgarna, oaktat hur mycket som "klippt och klistrats" från underliggande lagar, på intet sätt kan påverka.
  • Jämförelse mellan föreningens nuvarande och tidigare stadgar har även gjorts.
  • Aktuell genomgång skall ses som ett komplement till föreningsstadgarna.

B – Stadgegenomgång

Huvudavsnitt / Paragraf / Stadgetext

Anmärkning

 

Föreningens firma och ändamål

 

§ 1

Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Porkala nr 249 i Stockholm

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Jämförelse med tidigare stadgar:

Är i stort sett identisk med § 1 i tidigare stadgar.

Trots detta är mycket tvingande enligt lag:

[1] 1 kap § 1:
”En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.”

[1] 1 kap § 3:

”Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.”

[1] 1 kap § 4:

”Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning.”

Möjligen kan anmärkas att sekundära ändamålen (studie- fritidsverksamhet etc) dels fått uppta lika stort utrymme som det primära dito och dels synes som en rest från ”folkbildningens” tid.

 

Föreningens säte

 

§ 2

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm

Jämförelse med tidigare stadgar:

Identisk.

 

Samverkan

 

§ 3

Föreningen skall vara medlem i en HSB-förening, i det följande kallad HSB. HSB skall vara medlem i föreningen.

Föreningens verksamhet bör bedrivas i samverkan med HSB.

Jämförelse med tidigare stadgar:

Identisk.

Utöver formella kravet på ömsesidigt medlemskap finns inga formella krav på samverkan med HSB även om ett luddigt ”bör” brukats...

 

Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen

 

§ 4

Inträde i föreningen kan beviljas den som kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller övertar bostadsrätt i föreningens hus.

Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap.

Jämförelse med tidigare stadgar:

Avsnitt om att borgensman krävs i särskilda fall har strukits. Avslutande stycket ”Annan juridisk person...” har tillkommit.

Tillägget är i huvudsak tvingande enligt lag:

[1] 2 kap § 4:
”En kommun eller ett landsting som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får inte vägras inträde i föreningen. Lag (1992:505).”

§ 5

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. Som underlag för medlemskapsprövningen kan föreningen komma att begära kreditupplysning avseende sökanden.

Jämförelse med tidigare stadgar:

”Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig, för beslutsfattande komplett,...” (markerat avsnitt har strukits).

Avsnittet om kreditprövning har tillkommit. Hur denna skall nyttjas, särskilt givet ändringen av § 4, är kanske ej helt trivialt.

§ 6

Den som en bostadsrätt övergår till får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap i § 4 är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten har föreningen i enlighet med regleringen i § 1 rätt att vägra medlemskap.

Medlemskap får inte vägras på diskriminerande grund såsom t ex ålder, ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning.

Jämförelse med tidigare stadgar:

Inledande meningen identisk. Är dock tvingande enligt lag:

[1] 2 kap § 3:

”Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.”

Resten av §6 är nytillkommen.

§ 7

Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make får maken inte vägras medlemskap i föreningen. Vad som nu sagts äger motsvarande tillämpning om bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.

För att den som förvärvat andel i bostadsrätt till bostadslägenhet skall beviljas medlemskap gäller att bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende närstående personer.

Jämförelse med tidigare stadgar:

Identisk med avslutande delen av §6 i tidigare stadgar.

Första stycket är en omformulering av [1] 2 kap § 5:

”Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make, får maken vägras inträde i föreningen endast om det som villkor för medlemskap i stadgarna föreskrivits att medlemmarna skall tillhöra en viss sammanslutning eller uppfylla liknande villkor och det skäligen kan fordras att maken uppfyller villkoret. Detta gäller också när en bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.”

Andra stycket följer direkt av [1] 2 kap § 6:

”Den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt får vägras inträde i föreningen, om annat inte bestämts i stadgarna. Bestämmelserna i 3 och 5 §§ skall dock gälla om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka sambolagen (2003:376) skall tillämpas. Lag (2003:383).”

De som enligt stadgarna beviljas medlemskap är alltså de som enligt lag har rätt till detta.

§ 8

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana förvärvaren att inom sex månader från uppmaningen visa att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen för förvärvarens räkning.

Jämförelse med tidigare stadgar:

Ny paragraf.

Är i sin helhet ”inklistad” från [1] 6 kap § 2:

”Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana förvärvaren att inom sex månader från uppmaningen eller den längre tid som kan vara bestämd i stadgarna visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för förvärvarens räkning. Lag (1995:1464)”.

 

Ogiltighet vid vägrat medlemskap

 

§ 9

En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen.

Detta gäller inte vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen. Har i dessa fall förvärvaren inte antagits som medlem skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning utom i fall då en juridisk person enligt 6 kap 1 § andra stycket bostadsrättslagen får utöva bostadsrätten utan att vara medlem.

Jämförelse med tidigare stagar:

Ny paragraf.

Är i huvudsak ”hämtad” från [1] 6 kap § 5:

”En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen. Detta gäller inte vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap. Om förvärvaren i ett sådant fall inte antagits till medlem, skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning, utom i fall då en juridisk person enligt 1 § andra stycket får utöva bostadsrätten utan att vara medlem”.

 

Rätt för juridisk person som är medlem att förvärva bostadsrätt

 

§ 10

En juridisk person som är medlem i bostadsrätts-föreningen får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet.

Jämförelse med tidigare stadgar:

Ny paragraf.

Har ”inklistrats” från [1] 6 kap § 3:

”En juridisk person som är medlem i en bostadsrättsförening får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet...”

 

Rätt att utöva bostadsrätten

 

§ 11

Om en bostadsrätt överlåtits till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han eller hon är eller antas till medlem i föreningen.

Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre år efter dödsfallet, får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen för dödsboets räkning.

Motsvarande andra stycket gäller för juridisk person om denne har panträtt i bostadsrätten och förvärvet sker genom tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen eller vid exekutiv försäljning.

Jämförelse med tidigare stadgar:

Ny paragraf.

Första stycket är ”inklistrat” från [1] 6 kap § 1:

”När en bostadsrätt har överlåtits från en bostadsrättshavare till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i bostadsrättsföreningen.”

Andra stycket är ”inklistrat” från [1] 6 kap § 1a:

”Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre år efter dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för dödsboets räkning.”

Tredje stycket en ”förkortning” av [1] 6 kap § 1:

”En juridisk person får dock utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen, om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap. och då hade panträtt i bostadsrätten. Tre år efter förvärvet får föreningen uppmana den juridiska personen att inom sex månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för den juridiska personens räkning.”

 

Formkrav vid överlåtelse

 

§ 12

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt ett pris. Motsvarande skall gälla vid byte och gåva.

Om överlåtelseavtalet inte uppfyller formkravet är överlåtelsen ogiltig.

Jämförelse med tidigare stadgar:

Ny paragraf.

Första delen är direkt ”inklistrat” från [1] 6 kap 4 §:

”Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris. Motsvarande gäller vid byte eller gåva.”

Andra delen har ”hämtats” från [1] 6 kap 5 §:

”En överlåtelse som inte uppfyller formföreskrifterna i 4 § är också ogiltig.”

 

Föreningens organisation

 

§ 13

Föreningens organisation består av
föreningsstämma
styrelse
revisor
valberedning

Jämförelse med tidigare stadgar:

Ny paragraf.

 

Räkenskapsår och årsredovisning

 

§ 14

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Före april månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Jämförelse med tidigare stadgar:

Motsvarar § 7 i tidigare stadgar. I dessa skulle revisorn erhålla årsredovisningen en månad tidigare annars identiskt innehåll.

C – Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614]. Uppdateringar t.o.m. [SFS 2009:1080] har beaktats.

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667]. Uppdateringar t.o.m. [SFS 2009:566] har beaktats.

Ovan referenser återfinns under avsnitt Juridik/Lagar.