[2010-12-11] Motionsrätt - vad gäller?


A) Inledning

En artikel i Porkalen nr 3 2010 sid 9 med rubriken ”Infogruppen informerar” inleds på följande sätt:

 

Då ovan utdrag dels innehåller ett flertal tämligen grava felaktigheter och dels är att betrakta som grovt förolämpande mot det stora antalet föreningsmedlemmar som valt att nyttja sin lagstadgade motionsrätt finns ett uttalat behov av ett korrigerande genmäle.

B) Fel – I

En så stor mängd motioner som kom till det senaste årsmötet bidrog till icke önskade extra kostnader...”

Aktiviteter knutna till medlemsmotioner utgör en icke separabel, lagstadgad, del av föreningsverksamheten och har liksom övriga aktiviteter kostnader associerade till sig. Dessa kostnader kan variera från tid till annan men kan ej klassificeras som ”extra” (lika lite som t.ex. kostnader för sophämtning, uppvärmning m.m.).

Vad som dock tydligt framgår av ovan citat är att styrelsen dels inte insett ovan fakta och dels tycks brista i insikt vad gäller värdet av medlemsengagemang. En kompetent styrelse inser att medlemsengagemang är något som skall uppmuntras ej motverkas på sätt som nu skett. Att denna insikt åtminstone tycks saknas hos delar av styrelsen är bara att beklaga och bör motverkas där så är möjligt.

C) Fel – II

”...och försvårat styrelsens arbete.”

Att motioner medför en viss arbetsmängd för styrelsen är oundvikligt. Först skall dock nämnas att styrelsen ej, varken i stadgar eller tillämpliga lagar, har tilldelats uppgiften att besvara motioner som är icke förfrågande till sin karaktär. Dessa motioner har tydliga yrkanden till beslut som riktar sig till föreningsstämman ej styrelsen. Att styrelsen, dock ofta mycket bristfälligt, har valt att ”besvara” även dessa motioner är alltså något som styrelsen helt oombett har påtagit sig. I en del fall har styrelsen även, för motioner av denna typ, som förslag till beslut angett ”att motionen skall anses besvarad”. Detta är ett grovt handhavandefel som kommer att adresseras separat framöver.

En kort genomgång av motionssvaren (för detaljer se: Motioner - 2010) från styrelsen visar att dessa alltför ofta såväl undviker kärnfrågan som framför direkt felaktiga och/eller irrelevanta uppgifter. Kvalitén på styrelsens arbete, till en inte obetydlig del dessutom självpåtaget dito med att "besvara" det som ej tarvar svar utan beslut av stämman, är att betrakta som bitvis mycket låg.

D) Fel – III

”Men med tanke på det stora antalet frågor som medlemmarna tycks ha,...”

Här upprepas den felsyn som även mycket tydligt visats i styrelsens motionssvar. Endast motioner som saknar tydliga yrkande är lämpliga för styrelsen att söka besvara. En stor mängd av motionerna erfordrade alltså inget svar över huvudtaget. Styrelsen tycks dock inte ha kunnat inse att motioner av dessa två huvudkategorier (av förfrågande resp. icke förfrågande karaktär) skall hanteras olika, vilket är både förvånande och anmärkningsvärt. Kommentarer till motioner av icke förfrågande karaktär kan naturligtvis lämnas men dessa får ej, som skett i ett stort antal fall i år, betraktas som motionssvar och ännu mindre som tillräckliga för att stämman ej skall fatta beslut med anledning av motionsyrkandena.

E) Summering

Ett betydande antal av årets motioner var av s.k. icke förfrågande karaktär och hade en osedvanligt stark medlemsförankring. En del motioner hade 46 – 51 motionärer, alltså långt fler medlemmar stod bakom motionerna än de som var på föreningsstämman 2010-08-19 och röstade om desamma.

Aktuell artikel i Porkalen är, utöver ytterligare ett exempel på styrelsens bristande kunskap gällande hanteringen av motioner från föreningens medlemmar, även att betrakta som såväl nedsättande som förolämpande mot det stora antalet motionärer som lagt ner betydande tid och resurser vid framtagandet av motioner. Att detta är ett agerande som på intet sätt ligger i linje med det mandat föreningsstämman gett styrelsen torde ej behöva förtydligas ytterligare.


För ytterligare information se: Motionsrätt.