[2010-12-14] Permanent uppställda bommar!


I) Lekande barn nära att bli överkörda idag!

Idag (2010-12-14 13:45) höll några lekande barn, i närheten av bollplanen i mitten av föreningen, på att bli överkörda av en bil som passerade (bilen kom från infarten vid Kaskögatan) i mycket hög hastighet. Problem med okynnesåkning i föreningen har kraftigt förvärrats genom att samtliga infarter nu står vidöppna. Skall något barn behöva bli överkört innan några åtgärder vidtages?

II) Bommar finns för att hindra okynnesåkning

Föreningen har bommar (Sveaborgsgatan (Bild 1), Kaskögatan (Bild 2) samt Porkalagatan (Bild 3)) för att hindra okynnesåkning.

I Porkalen nr 2 2010, sid 7 står angivet:

BOMMAR

Infarter till området är p.g.a. okynnesåkning försedda med bommar. Utryckningsfordon har nycklar. Lägenhetens HM-nyckel passar till bommen.”

Bortsett från ett trivialt fel i sista meningen (HM-nycklarna togs ur bruk för mer än 8 år sedan varför boende låser upp med den nyckel som tidigare nyttjats till porten.) framgår tydligt syftet med monterade bommar.

III) Området står dock idag helt vidöppet

Idag gäller dock för bommarna:

  • Bommarna på Kaskögatan och Porkalagatan står, sedan ett antal månader, permanent uppställda med huvudlåset (nedre låset i Bild 4) varför låset boende nyttjar saknar funktion.
  • Bommen på Sveaborgsgatan har tagits bort i samband med den avslutande etappen av gårdsrenoveringarna.
  • Samtliga infarter till föreningen är nu alltså vidöppna och inget hinder för okynnesåkning finns.

Som ett resultat har problem med okynnesåkning, som utöver att det medför risk för boende och då inte minst lekande barn även utgör ett betydande störningsinslag för föreningens boende, kraftigt ökat.

Behöver hantverkare etc nyttja huvudlåset skall detta återställas snarast möjligt och ej tillåtas stå i ett permanent upplåst läge på det sätt som nu sker.

Nedan visar några foto över föreningens infarter  (klicka för större bild):

Bild 1. Bommen på Sveaborgsgatan saknas.

Bild 2. Bommen på Kaskögatan permanent uppställd.

Bild 3. Bommen på Porkalagatan permanent uppställd.

Bild 4. Låsenhet till bom. Huvudlåset (som permanent låsts upp) är det nedre.

IV) Trots upprepade anmälningar kvarstår problemet!

Ärendet har anmälts till föreningskontoret, både via personliga besök och via telefon, av ett antal boende. Inget har dock gjorts åt de öppna bommarna utan problemen med okynnesåkning har ökat alltmer.

Även brfprokala.com har kontaktats och informerats om dels problemet och dels de resultatlösa försöken att via föreningskontoret få en ändring till stånd. Formuleringar som "Har pratat med och ringt föreningskontoret flera gånger utan att de brytt sig." har framförts. Detta är ett förhållande som ej, givet vad som ovan angetts, kan anses acceptabelt utan tarvar åtgärder snarast möjligt.

V) Styrelsen uppmanas nu omgående agera

Det är styrelsens ansvar att tillse att uppenbara säkerhetsrisker och störningskällor som dessa i möjligaste reduceras eller elimineras. Så har uppenbart ej skett i detta fallet.

Efter att ha erhållit information om dagens händelse, då lekande barn höll på att bli överkörda (se avsnitt I ovan för ytterligare detaljer), kommer brfporkala.com att omgående tillse att såväl styrelsen som föreningskontor erhåller kopia av aktuellt inslag med en begäran om snarast möjlig åtgärd.