[2010-12-17] Julklapp med förbehåll


På en del av entréernas anslagstavlor i föreningen kunde ett infoblad med rubriken ”Julklapp till Porkalas boende” läsas (Se: Infoblad – julklapp för detaljer). Infobladet har följande inledning:

 

Här fås alltså information om att:

”... därför har styrelsen för BRF Porkala beslutat att skänka en ny brandvarnare till alla boende i föreningen...”

Styrelsen tycks mycket mån om att presentera inköpet av brandvarnare som en gåva genom att utöver att beskriva denna som en julklapp även nyttjar ordvalet ”skänka”.

Om styrelsen inte funnit en extern sponsor eller liknande (styrelsen har kontaktats för att få närmare besked om finansieringskällan) gäller dock att samtliga föreningens kostnader betalas av bostadsrättshavarna gemensamt.


Detta medför alltså i detta fall:

  1. De boende får själv betala för den ”julklapp” som styrelsen ”skänkt” dem.

  2. Boende betalar olika mycket, för samma ”julklapp”, beroende på vad de betalar i månadsavgift.

  3. Totala kostnaden för föreningen är betydande, uppskattningsvis 125.000 - 150.000 kr.

  4. ”Julklappen” är en brandvarnare som är en lägenhetsutrustning som helt ingår i det inre underhållet och alltså helt är den boendes ansvar. Detta framgår dessutom mycket tydligt av stadgarna §37.


Av svarsskrivelse från styrelsen till boende, som brfporkala.com tagit del av, gällande felaktig information om brandvarnare på anslagstavlor och hemsida, framgår att styrelsen planerar att bryta mot föreningens stadgar (§ 37) och inköpa brandvarnare till föreningens medlemmar trots att detta uttryckligen är en lägenhetsutrustning som helt faller inom det s.k. inre underhållet och alltså är den boendes ansvar att underhålla (inkl. nyanförskaffning när så erfordras) och reparera.

I svarsskrivelsen (undertecknad av Hans Öhman och daterad 2010-11-08) anger styrelsen:

Brandvarnare är den boendes eget ansvar. Styrelsen tycker ändå att de kan ta på sig kostnaden för brandvarnare och anser det motiverat att göra avsteg från stadgarna för att skydda och rädda liv på boende.”

Detta agerande är direkt felaktigt eftersom:

Föreningens medlemmar såväl som som styrelsen har naturligtvis att följa föreningens stadgar och kan ej ensidigt och helt godtyckligt välja att ”göra avsteg från stadgarna”. Detta skulle leda till att stadgarna helt förlorade sin auktoritet.

Att nu styrelsen väljer att beskriva det hela som att de ”skänker” de boende en ”julklapp” förändrar naturligtvis inget i sak.

De månadsavgifter som föreningens medlemmar betalar in för ”den löpande verksamheten” (ref: Bostadsrättslagen 7 kap § 14, se även föreningens stadgar § 32) är ej tänkta att inkludera kostnader för ”julklappar” varken från tomten, styrelsen eller någon annan varför med stor sannolikhet även denna lagparagraf överträtts. Styrelsen har ej rätt/mandat att disponera medlemmarnas tillgångar på detta sätt.

Då frågan är av principiellt viktig natur kommer ärendet att hänskjutas till såväl intern som extern granskning.