[2010-12-27] Viktig info om din hemförsäkring!


Föreningen har tecknat ett tillägg, till föreningens fastighetsförsäkring, gällande kollektivt bostadsrättstillägg.

I Porkalen nr 4 2010, sid 7 (i artikeln "Informationsmöte den 25 januari 2011, 18:30") står att läsa:

 

Utöver detta anges bara att "En representant från Trygg Hansa är inbjuden och kan svara på frågor."

Ingen som helst info ges om vad försäkringen omfattar, när den börjar gälla eller varför denna tecknats.


Efter kontakt idag, 2010-12-27, med föreningsförvaltaren (Hans Öhman) har framkommit:

  1. Det är inte fråga om en "Bostadsförsäkring" utan om en, hos Trygg-Hansa, kollektivt tecknad tilläggsförsäkring "Bostadsrättsförsäkring" till den ordinarie hemförsäkringen (som även framöver skall betalas direkt av den boende till valfritt försäkringsbolag).
  2. Försäkringen börjar gälla redan vid årsskiftet 2011-01-01!


Att på detta sätt inte, som sig bör, i god tid innan försäkringen börjar gälla informera de boende om detta utan istället hänvisa till ett kommande informationsmöte (som normalt besöks av kanske max 10 % av de boende) medför att många av föreningens medlemmar kommer att riskera att betala dubbelt för bostadsrättstillägget f.o.m. 2011-01-01.

Från Trygg-Hansa har idag, 2010-12-27, erhållits följande uppgifter:

  1. Försäkringsskyddet i tilläggsförsäkringen är identiskt oavsett om denna betalas kollektivt eller individuellt.
  2. Försäkringsvillkor framgår av deras ordinare hemförsäkrinsgvillkor (se sid 62-63): Hemförsäkring - Trygg-Hansa.
  3. Trygg-Hansa har även tagit fram en broschyr "Trygg-Hansas bostadsrättstilläggsförsäkring för bostadsrättsinnehavare" med några korta fakta.

För att undvika att betala för en försäkring du redan betalar via månadsavgiften bör du alltså så fort som möjligt kontakta ditt försäkringsbolag och avsluta aktuell tilläggsförsäkring per 2011-01-01. I en del fall medges viss återbetalning.

brfporkala.com kommer även att omgående kontakta såväl föreningens förvaltare som dess styrelse och framställa en begäran om att kompletterande information, enligt ovan, delges föreningens samtliga medlemmar snarast möjligt.

Övrigt - Kollektivt tecknad bostadsrättsförsäkring

Då alla bostadsrättshavare, för att erhålla fullgott försäkringsskydd, behöver en tilläggsförsäkring motsvarende ovan "bostadsrättsförsäkring" (se även föreningens stadgar § 36) är denna i och med att den normalt medför en minskning av kostnaden med ca 40 % tilltalande. Ett flertal andra fördelar finns även:

  • Ett försäkringsbolag, här Trygg-Hansa, hanterar samtliga skador som berör fastigheten oavsett om den ersättningsskyldige är fastighetsägaren (föreningen) eller den boende (bostadsrättshavaren). Fastigheterna får alltså ett heltäckande försäkringsskydd.
  • Endast en skadereglerare behöver nyttjas varför hanteringen blir snabbare och effektivare. Detta gagnar samtliga inblandade (försäkringsbolag, bostadsrättsförening och bostadsinnehavare).
  • Reparationerna av fastigheten kan utföras av en och samma entreprenör och bör ge, utöver vad som angetts för skadereglerare ovan, dessutom lägre kostnader och i förlängningen lägre premier alternativt högre vinster.
  • Maximalt åldersavdrag är 10.000 kr.

Tillägg 2011-01-11:

Som komplement till ovan information finns nedan ett certifikat från Bolander & Co som bekräftar att Trygg-Hansa Försäkrings AB utfärdat Bostadsrättsförsäkring för bostadsrättshavare i Brf Porkala, försäkring 25-0469150-184.

Försäkringsperiod: 2011-01-01 - 2012-01-01

Brf Porkala - Certifikat - ADEFÖRSÄKRING

Det är denna handling, inte någon allmän broschyr från Trygg-Hansa, som erfordras för att entydigt styrka vilken tilläggsförsäkring som tecknats.

Se även sid 2 som ger ytterligare exempel på omfattningen av försäkringen.