[2011-01-28] Felaktigt avgiftsuttag?


A) Inledning/Bakgrund

Styrelsen har beslutat om att, å föreningsmedlemmarnas vägnar, teckna en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring hos Trygg-Hansa f.o.m 2011-01-01 (Se särskilt nyhetsinslag för detaljer.)

Vid kontakt med Trygg-Hansa 2011-01-24 framkom att:
  • kostnaden är 120 kr/lgh och år
  • kostnaden är lika oavsett lägenhetsstorlek
    (d.v.s. lika den bostadsrättstilläggsförsäkring boende kan teckna individuellt med Trygg-Hansa)

Dessa uppgifter upprepades på informationsmötet 2011-01-26.

B) Hur tas avgiften för tilläggsförsäkringen ut?

Under informationsmötet framförde ett flertal föreningsmedlemmar frågor om hur kostnaden för tilläggsförsäkringen skulle tas ut.

Styrelsen angav då att:

Kostnaden för tilläggsförsäkringen har lagts in i budget och täcks av senaste avgiftshöjningen på 2%.

C) Tas avgiften ut korrekt?

I fall som detta där styrelsen, helt frivilligt, tar beslut att öka föreningens kostnader genom att överta kostnader som tidigare legat på den enskilde föreningsmedlemmen är det av särskild vikt att avgiften, för att täcka de tillkommande kostnaderna, tas ut korrekt.

Kostnaden för tilläggsförsäkringen är 120 kr/år, lika för alla föreningsmedlemmar.

Men genom att ta ut den via ”gemensamma kassan” kommer olika föreningsmedlemmar att bidra olika mycket (läs: betala olika mycket) för en och samma kostnad. Detta då månadsavgifterna är direkt proportionella mot insatserna för lägenheterna. I föreningen varierar insatsen från 18.867 kr (1:a 42,7 m²) till 38.183 kr (4:a 93,2 m²). Den största lägenheten har alltså 102,3 % högre insats än den minsta.

En boende i föreningens största lägenhet får alltså betala 102,3 % mer för samma tilläggsförsäkring!

Det bör här även särskilt beaktas att det inte handlar om någon infrastruktur (ex. installation/utbyggnad av bredbandsnät eller Kabel-TV system) som föreningen gemensamt äger (dessa bör bekostas gemensamt via "gemensamma kassan") utan om en produkt, med ett enhetspris lika för alla, som är riktad direkt till de boende.

D) Vad säger lagen?

Bostadsrättslagen [SFS 1991:614] hänvisar (9 kap, § 12) vidare till lagen om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667] där det anges i kap 6, § 13:

Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.

Lagen tillåter alltså ej särbehandling av enskilda medlemmar (detta brukar benämnas ”likhetsprincipen”). Att ta ut olika avgifter, för en och samma ”produkt” (i detta fall en tilläggsförsäkring), från olika medlemmar är inget annat än just en sådan särbehandling och är alltså ej tillåten enligt lag.

Avgiften för tilläggsförsäkringen tas alltså ut i strid med gällande lag!

E) Hur skall detta fel korrigeras?

Om föreningen påtar sig frivilliga extrakostnader liknande den för bostadsrättstilläggsförsäkringen skall dessa tas ut på ett så rättvist sätt som möjligt.

I detta fall är kostnaden fast och lika för alla föreningsmedlemmar (120 kr/år).

Avgiften för att täcka denna kostnad skall därför tas ut genom ett fast tillägg (10 kr/mån) utöver den ordinarie månadsavgiften.

brfporkala.com kommer, som ett första steg, att tillskriva styrelsen och begära att det felaktiga och lagstridiga uttaget av avgift för bostadsrättstilläggsförsäkringen snarast möjligt korrigeras.