[2011-03-20] Otillbörlig begäran om tillträde till lgh!


Inledning

För ett flertal entreprenader (arbete inför OVK samt avloppsrensning) som berör de enskilda lägenhetsinnehavarna begäres f.n. tillträde till lägenheter på ett sätt som bereder lägenhetsinnehavarna "större olägenhet än nödvändigt" och uppfyller därmed inte kraven uppställda i Bostadsrättslagen ([SFS 1991:614] 7 kap § 13). Detta genom att:

  1. För entreprenader som tidigare (t o m identiskt lika entreprenader) endast krävt tillgång till lägenheten max. en halvdag begärs nu tillträde en hel dag!
  2. Även för föreningens minsta hus (med 8 resp. 12 lägenheter) begärs tillträde under ett flertal heldagar.

Styrelsen meddelar i senaste numret av Porkalen (Porkalen nr 1 2011, sid 2 under ”Ordföranden har ordet"):

 

Styrelsen informerar, helt korrekt, om vikten av att de boende ger tillträde till lägenheterna.

Dock utelämnas helt de krav som måste ställas på styrelsen! Att dessa krav (inkl. Bostadsrättslagen) f.n. tyvärr EJ uppfylls är mycket tydligt.

Hur bör det då gå till?

Genom att  nogsamt tillse att entreprenören ej aviserar onödigt lång tid uppfylls dels Bostadsrättslagens krav och dels undviker föreningens medlemmar en hel del olägenheter såväl som möjliga problem. För de allra flesta mindre entreprenader, som direkt berör lägenheterna, är det fullt tillräckligt att begära tillträde en halvdag s.k. "halvdagsavisering". Detta visas mycket tydligt av tidigare genomförda entreprenader (som även inkluderar de nu pågående) där "halvdagsaviseringar" fungerat mycket väl.

Styrelsen uppmanas att vidta åtgärder snarast möjligt!

Att som nu gjort begära tillträde ett flertal heldagar, t. o.m. för föreningens låghus (8 alt. 12 lägenheter), saknar helt för föreningsmedlemmarna relevant grund och styrelsen uppmanas därför att tillse att denna otillbörliga begäran om tillträde av lägenheter upphör snarast möjligt.

För ytterligare info, se särskild artikel: Tillträde till lägenhet.