[2011-05-31] Motionerna i Porkalen avviker från originaltexten!


A) Bakgrund

Inlämnade motioner finns införda i Porkalen nr 2 2011 och på sid. 23 finns följande angivet:

Vid en snabb kontroll av texten i de återgivna motionerna kan det dock tyvärr konstateras att:

För ett stort antal motioner gäller att dessa, i direkt strid med ovan utdrag, på avgörande sätt avviker från originaltexten!

Detta är särskilt allvarligt eftersom det är rimligt att anta att den helt övervägande andelen föreningsmedlemmar nås av motionerna via Porkalen och ej via alternativa källor (besök på föreningskontoret alt. webbsida).

B) Vilka motioner berörs?

Avvikelser för motionerna 12-18, 20-23 samt 35 har konstaterats men fler motioner kan ha ändrats.

Många av de berörda motioner har ett mycket stort antal motionärer (upp till 80 st) vilket tydligt anger att motionerna har ett brett stöd bland föreningens medlemmar. Tyvärr innebär detta också att antalet föreningsmedlemmar som har lämnat en eller flera motioner som omfattas av nu påvisade fel är mycket stort.

C) Vilka är avvikelserna?

Avvikelserna är av ett flertal olika typer, några är att betrakta som allvarliga medan andra har mindre inverkan även om dessa är att betrakta som olämpliga.

Nedan ges en kortfattad genomgång av ett antal konstaterade avvikelser med exempel för enkel jämförelse mellan originalmotion och den som finns återgiven i Porkalen.

De allvarligaste avvikelserna (A1, A2) är att betrakta som såväl systematiska som starkt manipulativa.

Avvikelse

Allvarligt

[Ja /Nej]

Exempel

A1

En mycket viktig, förtydligande, fotnot till yrkandena i motionen har tagits bort:

”Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman för beslut. Motionen saknar frågor varför styrelsen varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.”

Denna fotnot har lagts till mot bakgrund av den felaktiga hanteringen av motionerna som kunnat konstateras under tidigare år.

Utöver att denna fotnot tagits bort har styrelsen därefter, i sina kommentarer, handlat i direkt strid med densamma. Detta genom att söka ”ge svar” där inga frågor finns och därefter lämna ett förslag till beslut som ej är giltigt.

Ja

Motion 14

[Porkalen]

Motion 18

[Porkalen]

A2

För att hålla nere omfattningen av motionstexten har ibland hänvisning till referenser gjorts i en del motioner. Detta för att underlätta både för styrelsen (vid tryckningen av motionerna) och dels för behandlingen under stämman..

Tyvärr kan konstateras att, i ett antal fall, angivna referenser tagits bort. Detta inverkar mycket menligt på motionen är därför att betrakta som synnerligen allvarligt. Viktig information som motionärerna (i många fall har motionerna mer än 50 motionärer) önskat finnas tillgängligt har nu flagrant tagits bort.

I en del fall skulle t o m styrelsen själva om de nyttjat dessa referenser, istället för att ha tagit bort dem, kunnat undvika att avlämna direkt felaktiga motionskommentarer.

Ja

Motion 20

[Porkalen]

Motion 21

[Porkalen]

A3

Större förändringar i layout som ger minskad tydlighet.

Detta genom att t ex:

  • ta bort tabeller och skriva som, mer ostrukturerad, text

  • ta bort markering av särskilt viktiga avsnitt som motionärerna velat ”lyfta fram” (via ex fet stil, understrykningar eller kursivering)

  • ändra storlek på nyttjade fonter (ibland tämligen godtyckligt)

(Ja)

Motion 15

[Porkalen

Motion 22

[Porkalen

Motion 13

[Porkalen]

A4

I något/några fall har ord fallit bort så att texten helt förlorar mening.

I Motion 17 (”Felaktig föreningsinformation”) lyder t ex originaltexten:

Den föreningsinformation som återfinns i såväl portar ([1]) som på den hemsida styrelsen ansvarar för ([2]) är alltså ej i överensstämmelse med föreningens stadgar och tarvar korrigeringar snarast möjligt.”

i Porkalen står det dock:

Den som återfinns i såväl portar ([1]) som på den hemsida styrelsen ansvarar för ([2]) är alltså ej i överensstämmelse med stadgar och tarvar korrigering snarast möjligt.”

Ja

Motion 17

[Porkalen]

A5

Mindre fel (ändring av stavning, extra (eller strukna) mellanslag, extra punkter m m) som är vanliga vid OCR-behandling.

Dessa fel är dock, i de flesta fall, av tämligen liten betydelse och kan troligen även i en del fall ”höja uppmärksamheten” hos läsaren vilket i sig är positivt.

Nej

Se övriga angivna exempel.

 För ytterligare information se: Motioner – 2011.