[2011-07-27] Bra men inte tillräckligt!


I senaste numret av Porkalen (Porkalen nr3 2011, sid 2), låter styrelsens ordförande meddela följande:

 

Att styrelsen har att följa fattade stämmobeslut och föreningens stadgar, liksom gällande lagstiftning, borde vara så självklart att detta ej skulle behöva anges särskilt.

Detta är dock inte alltid fallet, vilket bara alltför tydligt framgår av att styrelsen för Brf Porkala under verksamhetsåret 2010/2011 har lyckats bryta mot såväl gällande stadgar som stämmobeslut!

Detta genom att:

I direkt strid mot gällande stadgar besluta om att, för de brandvarnare som gemensamt installerades 2003 och vilka behövde nya batterier 2010,  bekosta batteribytet "ur gemensam kassa". Batteribyte, där detta var det första, görs genom att byta brandvarnare eftersom batterierna är fast monterade. Ansvaret för brandvarnaren åvilar, i sin helhet, den enskilde föreningsmedlemmen.

För mer info se: Brandvarnare  

I direkt strid mot gällande stämmobeslut besluta om att, för medlemmarnas räkning, teckna en Kollektiv Bostadsrättstilläggsförsäkring (KBTF) trots att stämman 2009-06-24 avslagit ett identiskt förslag.

För mer info se: [2011-06-21] Bryter styrelsen mot gällande stämmobeslut? 

Att styrelsen nu konfirmerar att de har att följa stadgar och stämmobeslut är, oaktat hur trivialt detta torde vara, bra men på intet sätt tillräckligt. Det viktiga är naturligtvis inte vad en styrelse "säger" utan vad den de facto "gör" och vad gäller efterlevnaden av lagar, stadgar och stämmobeslut återstår mycket för den nytillträdda styrelsen att visa. En första test på detta blir hur den hanterar ovan indikerade överträdelser framöver.

Överträdelser mot stadgar och stämmobeslut får ej ske och om detta ändock inträffar är det av stor vikt att händelserna noggrant utreds och att en tydlig markering görs, av t.ex. föreningens revisor, och fullgod information om det inträffade delges föreningens samtliga medlemmar. Detta för att i möjligaste mån söka förhindra en framtida upprepning.

Avslutningsvis bör även nämnas att kravet på att styrelsen skall följa stadgar och stämmobeslut är ovillkorligt och beror alltså ej på hur många stämmor som hålles ett visst år. Vad som anges inledningsvis i ovan utdrag från Porkalen nr3 2011 är alltså att betrakta som direkt felaktigt.