[2011-09-04] Vilseledande förslag till stadgeändring


A - Bakgrund

På extrastämman 2011-08-22 togs beslut gällande Gruppanslutningsavtal – bredband. Stämman beslöt:

 1. att Gruppanslutningsavtal – bredband ska tecknas med Bredbandsbolaget och

 2. att kostnaden för avtalet skall tas ut som en fast avgift, lika för varje lägenhet.

Styrelsen angav i kallelsen till stämman att om stämman fattade ovan beslut så:

”...måste stämman besluta om en stadgeändring så att detta kan ske (beslut på två på varandra följande stämmor krävs för att ändra stadgarna).”

Den stadgeändring som styrelsen föreslår är dock starkt vilseledande och ger t o m styrelsen möjlighet att undvika att följa just fattade stämmobeslut gällande Gruppanslutningsvatal – bredband.

B – Brister och fel i framlagt förslag till stadgeändring

Styrelsens förslag till stadgeändring:

"Dessutom kan för varje lägenhet tas ut en, för varje tillfälle av styrelsen fastställd, fast avgift för gruppanslutning avseende abonnemang för bredband, television, telefon, eller dylikt. För tillval som medlemmen gör, utöver det abonnemang som beslutats av styrelsen, svarar respektive medlem för alla kostnader."

Några allvarliga brister/fel:

Trots att stämman beslutat om att kostnaden för avtalet skall tas ut som en fast avgift, lika för varje lägenhet, anger styrelsens förslag till stadgeändring:

 1. att stämmans beslut om avgiftsuttag ej är bindande genom att ordet ”kan” istället för ”ska” nyttjats

 2. att avgiftens storlek inte längre gäller utan att det nu är en en avgift som styrelsen ”för varje tillfälle” har att ”fastställa

 3. att beslutet om avtalet tagits av styrelsen och inte stämman

 4. att fast avgift skall tas ut ej ”fast avgift, lika för varje lägenhet"

Trots att stämmans beslut gäller Gruppanslutningsavtal – bredband och inget annat står det i styrelsens förslag till stadgeändring:

...gruppanslutning avseende abonnemang för bredband, television, telefon eller dylikt.

Detta gör det möjligt för styrelsen att ta ut fasta avgifter för t.ex. gruppanslutningsavtalet för kabel-TV något som knappast kan anses krävas av just fattade stämmobeslut gällande Gruppanslutningsavtal – bredband.

C – Vad innebär då styrelsen förslag till stadgeändring?

Lagt förslag möjliggör alltså ej att de av föreningsstämman fattade besluten gällande Gruppanslutning – bredband ”ska kunna ske” utan river i praktiken upp de beslut stämman just fattat och ändrar dem! (Detta eftersom stadgarna har tolkningsföreträde och står över varje enskilt stämmobeslut.)

Enligt det lagda förslaget är det nu helt upp till styrelsen att bestämma:

 1. om en fast avgift för Gruppanslutning – bredband skall tas ut eller ej

 2. storleken på en eventuell fast avgift  för Gruppanslutning – Bredband

 3. om en fast avgift för andra gruppanslutningsavtal (ex. kabel-TV) skall tas ut

Med styrelsen förslag till stadgeändring är det alltså möjligt för styrelsen att ej ta ut en fast avgift för Gruppanslutningsavtal – bredband men att göra det för t.ex. gruppanslutningsavtalet – kabel-TV!

Detta kan ej anses stämma med den motivering, till stadgeändring, som styrelsen har framfört utan lagt förslag är utöver att innehålla betydande fel och brister dessutom uttalat vilseledande.

D – Hur bör då förslag till stadgeändring se ut?

Ändringen av stadgarna bör vara:

 1. enkelt utformade

 2. så noga som möjligt följa stämmobeslutet som är skälet till ändringen

Ett förslag till stadgeändring som uppfyller ovan krav är:

"Föreningens kostnader för Gruppanslutningsavtal - Bredband, som efter stämmobeslut, tecknats med Bredbandsbolaget, tas ut som en fast avgift, lika för varje lägenhet."

E – Vad har då styrelsen att göra?

Mot bakgrund av ovan har styrelsen att:

 1. Dra tillbaka nu framlagt, helt undermåliga, förslag till stadgeändring.

 2. Framlägga ett förslag som är enkelt och som så noga som möjlig följer fattat stämmobeslut.
  Ett sådant förslag återfinns ovan.

Styrelsen kommer att skriftligen informeras i ärendet och krav på att åtgärder enligt ovan vidtages, snarast möjligt, kommer att framföras.

Tillägg 2011-09-07:

En skrivelse, undertecknad av sex (6) föreningsmedlemmar, har idag lämnats in till styrelsen för Brf Porkala. (För detaljer se: Skrivelse till styrelsen - Gruppanslutningsavtal - Bredband)

Tillägg 2011-10-18:

Styrelsen har tyvärr ej besvarat ovan skrivelse, med sista svarsdatum 2011-09-30, vilket i sig är såväl anmärkningsvärt som beklagligt. I [2011-10-17] Nytt stadgeförslag från styrelsen.)