[2011-10-17] Nytt stadgeförslag från styrelsen


A – Nytt förslag från styrelsen, bättre men inte bra!

I kallelsen till kommande extrastämma 2011-10-24 har styrelsen distribuerat ett nytt förslag till stadgeändringar med anledning av att föreningen, vid extrastämman 2011-08-22, beslutat att teckna Gruppavtal – Bredband med Bredbandsbolaget och att ta ut kostnaden som en fast avgift, lika för varje lägenhet.

Styrelsens två (2) förslag till stadgeändringar framgår av nedan tabell:

Styrelsen förslag till extrastämman 2011-08-22:

Styrelsens förslag till extrastämman 2011-10-24:

”Dessutom kan för varje lägenhet tas ut en, för varje tillfälle av styrelsen fastställd, fast avgift för gruppanslutning avseende abonnemang på bredband, television, telefon, eller dylikt.

För tillval som medlemmen gör, utöver det abonnemang som beslutats av styrelsen, svarar respektive medlem för alla kostnader.”

”Dessutom kan för varje lägenhet tas ut en, för varje tillfälle fastställd, fast avgift för abonnemang på bredbandsanslutning, television, telefon, eller dylikt.

För tillval som medlemmen gör, utöver det abonnemang som beslutats av styrelsen, svarar respektive medlem för alla kostnader.”


Det nu framlagda förslaget har delvis korrigerats och saknar nu det allvarligaste felet, relativt fattat stämmobeslut, som fanns i det första, (För detaljer se: [2011-09-04] Vilseledande förslag till stadgeändring.) vilket är bra men även aktuellt förslag har fel och brister som lämpligen rättas.

Ett antal föreningsmedlemmar har ställt sig bakom ett yrkande gällande ett justerat (läs: rättat) stadgeförslag, relativt det styrelsen nu framlagt, vilket kommer att presenteras vid extrastämman 2011-10-24. För detaljer se nedan.

B – Yrkande – Styrelsens förslag till stadgeändring

Bakgrund

I kallelsen till extrastämman 2011-10-24 föreslår styrelsen följande förslag till stadgeändring:Dessutom kan för varje lägenhet tas ut en, för varje tillfälle fastställd, fast avgift 1) för abonnemang på bredbandsanslutning, television, telefon, eller dylikt. För tillval som medlemmen gör, utöver det 2) abonnemang som beslutats av styrelsen 3), svarar respektive medlem för alla kostnader.”

Förslaget bör lämpligen, för att bl a bättre överensstämma med fattat stämmobeslut, justerats på tre (3) ställen (se markerade avsnitt 1)3) ovan).

Ändring
nr:

Markering
ovan:

Ändring med motivering:

1

1)

fast avgift” ändras till “fast avgift, lika för varje lägenhet,

Detta för att bättre svara mot fattat stämmobeslut. Annars skulle ju t.ex. en fast avgift kunna tas ut för 2:or och en annan för 3:or.

2

2)

det” ändras till “de

Stadgetexten måste kunna gälla för mer än ett avtal.

3

3)

beslutats av styrelsen” ändras till “föreningen gemensamt tecknat

Rättelse då beslut om att teckna t.ex. Gruppanslutningsavtal – Bredband ej tagits av styrelsen utan föreningsstämman


För enkel jämförelse återfinns de två förslagen till stadgetext ”sida vid sida” i nedan tabell:

Styrelsen förslag:

Justerat förslag enligt detta yrkande:

”Dessutom kan för varje lägenhet tas ut en, för varje tillfälle fastställd, fast avgift för abonnemang på bredbandsanslutning, television, telefon, eller dylikt.

För tillval som medlemmen gör, utöver det abonnemang som beslutats av styrelsen, svarar respektive medlem för alla kostnader.”

”Dessutom kan för varje lägenhet tas ut en, för varje tillfälle fastställd, fast avgift, lika för varje lägenhet, för abonnemang på bredbands-anslutning, television, telefon, eller dylikt.

För tillval som medlemmen gör, utöver de abonnemang som föreningen gemensamt tecknat, svarar respektive medlem för alla kostnader.”


Yrkande 

  1. Att styrelsens förslag till stadgeändring, p.g.a. påvisade fel/brister, avslås.
  2. Att framlagt justerat förslag istället bifalles. 


Akalla 2011-10-16