[2011-10-18] Felaktig föreningsinformation - Bredband!


A – Stämman 2011-08-22 beslöt att teckna Gruppavtal – Bredband f.o.m. 2012-01-01

På extrastämman 2011-08-22 beslöt stämmodeltagarna, i enlighet med lagt förslag från styrelsen (för detaljer se: Porkalen nr2 2011, sid 46 – 47 ”Motion nr 36, Gruppanslutning Bredband”), att teckna Gruppavtal – Bredband med Bredbandsbolaget f.o.m. 2012-01-01.

Fattat stämmobeslut framgår väl ur stämmoprotokollet:

”Stämman beslutar med acklamation, att avtal om gruppanslutning/telefoni skall införas fr.o.m årsskiftet 2011/2012,[...]

B – Styrelsen lämnar felaktig föreningsinformation

Onsdagen 28 september erhöll en enskild föreningsmedlem nedan informationsblad i sin brevlåda (informationsbladet hade även satts upp på anslagstavlan in entrén):


Informationsblad för nedladdning: Föreningsinformation - Gruppavtal för Bredband

I detta informationsblad anges:

”Föreningen planerar att det nya avtalet skall starta från den första februari 2012.”

denna information är i direkt strid med gällande stämmobeslut kontaktades styrelsen omgående och informerades om felaktigheten.

C – Styrelsen lämnar ogiltigt och ”feltänkt” svar

Styrelsen lämnade, per e-mail, följande svar:

Skälet till att startdatum skjutits fram, är inte illvilja från styrelsen, utan beror på att vi vill ge alla möjlighet att säga upp sina gamla avtal innan det nya träder ikraft.”

Styrelsen svar:

  1. Är ogiltigt då styrelsen har skyldighet att följa gällande stämmobelsut.

  2. Är ”gravt feltänkt” eftersom det medför betydande merkostnader för en majoritet av föreningens medlemmar (de som idag har bredbandsavtal med Bredbandbolaget). För varje månad som avtalsstarten skjuts upp medför detta en total merkostnad av 60.000 – 70.000 kr.

Då styrelsens svar alltså är såväl ogiltigt som ”feltänkt” kontaktades styrelsen återigen med en begäran om att rättelse av den felaktiga föreningsinformationen skulle göras snarast möjligt dock senast 2011-10-17.

D – Styrelsen väljer att ej rätta direkt felaktig föreningsinformation

Styrelsen har dock idag, 2011-10-18, ännu ej rättat den direkt felaktiga föreningsinformationen varför brfporkala.com dels väljer att informera om ärendet via detta nyhetsinslag och dels framföra följande formella begäran till styrelsen:

”Föreningens medlemmar beslöt, på föreningsstämman 2011-08-22, att föreningen skall teckna Gruppanslutningsavtal – Bredband med Bredbandsbolaget f.o.m. 2012-01-01. Om en senareläggning av avtalsstarten sker kommer detta att medföra att en majoritet av föreningens medlemmar drabbas av ökade merkostnader (totalt 60.000 – 70.000 kr/månad) vilket Ni då löper risken att bli ersättningsskyldiga för.

Ni i styrelsen för Brf Porkala har en direkt skyldighet att följa gällande stämmobeslut och vi som enskilda föreningsmedlemmar i Brf Porkala kräver, utan vidare uppmaning, att Ni skall uppfylla denna skyldighet.”