[2012-03-25] Motioner - 2012


Nedan återfinns komplett information om ett antal motioner, som kommer att lämnas in till ordinarie föreningsstämman 2012, ([1]). Liksom föregående år är det ett stort antal motionärer som står bakom de inlämnade motionerna vilket understryket det omfattande stöd, bland föreningens medlemmar, aktuella motioner har.

Nytt för 2012:

En genomgång av handläggningen av inlämnade motioner inför ordinarie föreningsstämma 2010 och 2011 påvisar tyvärr tydligt att handläggningen varit associerad med ett tämligen stort antal fel och brister. Då dessa brister dels är mer eller mindre av systematisk karaktär och dels tycks ha ökat markant under de senaste åren är det av vikt att detta påtalas och synliggörs. Detta primärt för att om möjligt söka få en förbättring till stånd. Ett flertal motioner kommer därför att närmare behandla dessa fel och brister.

 

 

[1]: Av integritetsskäl har namnteckning, namnförtydligande samt lägenhetsnummer maskerats.