[2012-03-25] Beskärs motionsrätten?


Rätten att få ärenden behandlade på en föreningsstämma, även kallad motionsrätten, är en lagstadgad rätt som varje bostadsrättshavare har. För att föreningsdemokratin skall fungera krävs det att denna rätt ej inskränks.

Tyvärr kan alltför ofta noteras agerande, inte minst från bostadsrättsföreningars styrelser, som verkar inskränkande på denna rätt, något som helt saknar stöd i lagar eller stadgar. Ibland kan orsakerna hänföras till direkt okunskap medan i andra fall styrelsen medvetet tycks söka begränsa enskilda bostadsrättshavares motionsrätt. För att en medlem skall kunna nyttja sin motionsrätt krävs naturligtvis inte endast att det finns en formell rätt att lämna in en motion utan motionen måste även hanteras på ett kompetent och korrekt sätt samt föreläggas i en korrekt, icke manipulerad form, före/under föreningsstämman.


En genomgång av handläggningen av inlämnade motioner inför ordinarie föreningsstämma 2010 och 2011 påvisar tyvärr tydligt att handläggningen varit associerad med ett tämligen stort antal fel och brister. Då dessa brister dels är mer eller mindre av systematisk karaktär och dels tycks ha ökat markant under de senaste åren är det av vikt att detta påtalas och synliggörs. Detta primärt för att om möjligt söka få en förbättring till stånd. Några olika typer av fel är:

Typ av handläggningsfel

Beskrivning

Felaktiga svar

Svar lämnas som är felaktiga och/eller irrelevanta. Ofta är svaren av typ ”lösa ostyrkta påståenden”.

Svar utan frågor

Svar lämnas trots att motionen ej innehåller några frågor att besvara.

Felaktigt förslag till beslut

Förslag till stämman att motionen skall “anses besvarad” trots att motionen helt saknar frågor.

Felaktig föreningsinformation

Diverse felaktig föreningsinformation associerad med medlemsmotioner.

 

Ett flertal motioner till Brf Porkalas ordinarie föreningsstämma 2012 kommer att behandla dessa fel och brister.

Styrelsen uppmanas, å det starkaste, att söka ta till sig innehållet i aktuella motioner snarast möjligt och söka undvika att dessa fel och brister upprepas för årets motioner.