[2012-08-07] Ofullständigt / Felaktigt stämmoprotokoll


Då en enskild föreningsmedlem mot slutet av juni besökte föreningskontoret och begärde en kopia av komplett stämmoprotokoll framkom ett flertal brister som bör korrigeras snarast möjligt av styrelsen.

A) Ofullständig ”Närvarolista”

Till stämmoprotokollet fanns en en ”Närvarolista” (se Bild 1 nedan) bifogad.

 

Nyheter 20120807 1
Bild 1.
Nyheter 20120807 2
Bild 2.

 

Denna saknar dock uppgifter om vilka föreningsmedlemmar som varit representerade via ombud. Denna lista kan därför inte anses uppfylla kraven på en röstlängd. En röstlängd skall ange samtliga röstberättigade föreningsmedlemmar alltså även de som utställt fullmakter. Att, som här, endast ange vilka som är ombud är ej tillräckligt.

B) ”Närvarolista” som avviker från justerade uppgifter i protokollet

Uppgifter i ”Närvarolistan” stämmer dessutom inte mot stämmoprotokollet.

Listan anger fyrtioåtta (48) närvarande och röstberättigade medlemmar samt nio (9) fullmakter. Alltså totalt femtiosju (57) röstberättigade medlemmar på stämman 2012-05-31.

I stämmoprotokollet (se Bild 2 ovan) anges dock:

Stämman godkänner upprättad närvaroförteckning som röstlängd. Totalt närvarar 53 röstberättigade medlemmar, varav 8 genom fullmakt. Bilaga 1.”

Avvikelsen är inte ringa och kräver en uppföljning. Att det inträffade dessutom påvisar tydliga brister i justeringen av stämmoprotokollet torde vara tämligen uppenbart.

C) Röstlängd – Vad gäller?

Då det inte är första gången föreningsmedlemmar ej erhållit kompletta och entydiga röstlängder, trots att detta är ett ovillkorligt krav enligt såväl föreningens stadgar som gällande lagstiftning, har en särskild artikel tagits fram med ytterligare information. Detta för om möjligt, söka undvika liknande problem/fadäser framöver.

För ytterligare detaljer se: Röstlängd

Tillägg 2012-08-09:

En formell begäran om rättelse har idag lämnats in till styrelsen av sex (6) föreningsmedlemmar.