[2012-08-17] Föreningsstämman läxar upp Brf Porkalas styrelse


Inför senaste föreningstsämman 2012-05-31 uppfyllde styrelsen för Brf Porkala inte de lagstadgade kraven. Detta har påtalats i ett tidigare nyhetsinslag (För detaljer se: [2012-06-13] Okunninghet eller lagtrots?)

Under stämman 2012-05-31 framfördes därför ett yrkande, undertecknat av sex (6), föreningsmedlemmar.

Att styrelsen så här tydligt bryter mot uppställda lagkrav är i sig anmärkningsvärt och föranledde i sin tur att följande yrkande framfördes:

"Att stämman beslutar, å det starkaste, begära

  1. att styrelsen framgent skall följa lagstadgade krav vad gäller kallelse och tillhandahållande av handlingar inför föreningsstämmor och

  2. att styrelsen, om liknande förseningar som nu inträffat, genast senarelägger stämman genom att gå ut med en ny kallelse med ett nytt datum."

Stämman biföll lagt yrkande.

Se även nedan utdrag från stämmoprotokollet (Bild 1. resp Bild 2.)

Det fattade stämmobeslutet är en mycket tydlig "uppläxning" av styrelsen vilka förhoppningsvis, efter denna berättigade nesa, söker hantera kallelserna till föreningsstämmorna på ett korrektare sätt i framtiden.

Nyheter 20120817 1
Bild 1.
Nyheter 20120817 2
Bild 2.

 

För ytterligare detaljer se: Yrkande - Godkännande av dagordning - Del II  

Stämmoprotokollet, exkl. bilagor, finns att läsa i Porkalen 2012 nr2 sid 3 - 7.