[2012-08-19] Till styrelsen: Minska nedskräpningen - I


A - Inledning

Att styrelsen som i senaste numret av Porkalen (ref: Porkalen 2012 nummer 2, sid 2 och 11) påminner om vikten av att vi alla hjälps åt att söka hålla nedskräpningen nere är mycket bra. Oavsett hur mycket som föreningen lägger ned på städning (inre såväl som yttre) kan detta ej kompensera fullt ut jämfört med om varje boende axlar sitt ansvar att undvika nedskräpning.

Dock finns det mycket som styrelsen själv kan göra för att minska nedskräpningen. En del av nedskräpningen är t o m styrelsen direkt ansvarig för och i dessa fall är det naturligtvis ännu viktigare att en förändring genomförs. Detta kommer att exemplifieras i några korta artiklar framöver med denna som den första.

B - Starkt förfulande anslag på föreningens portar

Ett antal föreningsmedlemmar har under våren/sommaren kontaktat brfporkala.com med anledning av att nedskräpningen, i form av anslag på föreningens portar, starkt har ökat.

Efter en kort kontroll med fotodokumentation kan konstateras att:

Styrelsen tycks ha börjat nyttja föreningens portar som anslagstavlor!

Några korta exempel ges i Bild 1 - 6 nedan.

Anslagen gäller infomation som på intet sätt kan anses akut eller brådskande. Bl a återfinns anslag gällande:

  1. Byte av värmeventiler (Bild 1 - 2). De boende torde inte märka om värmesystemet stängs av i mitten av sommaren då ingen värmeleverans sker.
  2. Info om ett nytt grovsoprum (Bild 3 - 6).
  3. Info gällande ombyggnaden av Sveaborgsskolan (Bild 5).

 

Nyheter 20120819 1 tmb Nyheter 20120819 2 tmb
Bild 1. Bild 2.
Nyheter 20120819 3 tmb Nyheter 20120819 4 tmb
Bild 3. Bild 4.
Nyheter 20120819 5 tmb Nyheter 20120819 6 tmb
Bild 5. Bild 6.

 

Det är synnerligen olämpligt att nyttja föreningens portar som anslagstavlor på det sätt som styrelsen nu gjorts. Bland uppenbara nackdelar kan nämnas:

  • Utgör ett starkt förfulande inslag i boendemiljön.
  • Ger "signaler" till andra (ex. mäklare och boende m fl) att "göra likadant".
  • Anslagen är ofta uppsatta med s.k. dokumenttejp som ej kan tas bort utan att gå sönder varvid mycket fula tejprester kvarlämnas på portarnas aluminiumprofiler. Söks dessa tas bort blir ofta föjden ytterligare förfulande skrapmärken.
  • Anslagen sitter kvar långt efter att de blivit inaktuella.
  • Är helt onödiga då alla entréer har särskilda anslagstavlor för föreningsinformation . Styrelsen bör så långt som möjlig nyttja dessa och inte väggar och portar.

Summering

Styrelsen uppmanas härmed att:

  1. Tillse att nyttjandet av portarna som anslagstavlor upphör för anslag som inte kan anses vara av direkt akut eller extremt brådskande karaktär.
  2. Om ett sådant undantagsfall (se ovan punkt) uppstår skall uppsättningen göras på så sätt att anslagen säkert kan tas ned utan att kvarlämnade tejprester eller skrapmärken uppstår. Anslagen bör dessutom i dessa undantagsfall tas ner snarast möjligt.

Tillägg 2012-08-21:

En formell begäran om rättelse har idag lämnats in till styrelsen av sex (6) föreningsmedlemmar.