[2012-10-10] Till styrelsen: Minska nedskräpningen - II


A - Inledning

Att styrelsen som i senaste numret av Porkalen (ref: Porkalen 2012 nummer 2, sid 2 och 11) påminner om vikten av att vi alla hjälps åt att söka hålla nedskräpningen nere är mycket bra. Oavsett hur mycket som föreningen lägger ned på städning (inre såväl som yttre) kan detta ej kompensera fullt ut jämfört med om varje boende axlar sitt ansvar att undvika nedskräpning.

Dock finns det mycket som styrelsen själv kan göra för att minska nedskräpningen. En del av nedskräpningen är t o m styrelsen direkt ansvarig för och i dessa fall är det naturligtvis ännu viktigare att en förändring genomförs. Detta kommer att exemplifieras i några korta artiklar framöver med denna som den andra. (För info om första artikeln se: Minska nedskräpningen - I)

B - Boende hör av sig till brfporkala.com

Ett antal föreningsmedlemmar har under året kontaktat brfporkala.com med anledning av att nedskräpningen, i form av rivningsmaterial som kvarlämnats på föreningens gårdar, starkt har ökat. Det har även framförts att, efter en större vattenskada på Sveaborgsgatan förra hösten, det tyckts som om "proppen åkt ur" och nedskräpningen helt gått över styr. Entreprenörerna tycks "härja fritt" utan adekvat styrning, kontroll eller uppföljning från föreningens sida. Några frågor som ställts är:

"Vad gör styrelsen?"

"Vad gör förvaltaren, varhelst hen (läs:han/hon) befinner sig?" (*)

(*): Brf Porkala har, trots sin storlek, f.o.m. 2012-01-01 ingen förvaltare på plats.

C - Gårdarna nyttjas som förvaringsplats för rivningsmassor

Efter en genomförd kontroll med fotodokumentation kan konstateras att:

 • Ett antal anlitade entreprenörer nyttjar föreningens gårdar för mellanförvaring av rivningsmaterial.
 • Rivningsmaterialet kvarligger dag efter dag och ibland ett flertal veckor alt. en hel månad.
 • Rivningsmassor lämnas ofta direkt utanför portarna.
 • Nedskräpningen är starkt förfulande och sänker samtligas boendemiljö - helt i onödan!

För att, i någon mån, söka tydliggöra nedskräpningen följer fyra exempel nedan som fotodokumenterats. Notera dock att detta endast är ett mycket litet urval av den nedskräpning som föreligger och den reella nedskräpningen är alltså betydligt mer omfattande.

Klicka på bildspelens miniatyrbilder för att få en större bild samt bildtext.

D - Exempel 1 - Sveaborgsgatan (mellan hus 1 och hus 2)

Entreprenad / Entreprenör: Hissrenovering / Hissgruppen AB

Nyheter 20121010 1a tmb
Bild 1a. [2012-08-14 18:24] Bild 1b. [2012-08-26 17:24]
Bild 1c. [2012-09-03 17:30] Bild 1d. [2012-09-06 14:58]
Bild 1e. [2012-09-11 14:02] Bild 1f. [2012-08-26]

Två stora skrymmande träemballage har kvarlämnats på gården mellan hus 1 och hus 2. Fotodokumentation visar att detta kvarstår under perioden 2012-08-14 - 2012-09-11. Först 2012-09-14 kunde noteras att bortforsling skett.

Att som här förvara material på gårdarna, i en hel månad, är mycket olämpligt.

E - Exempel 2 - Sveaborgsgatan (baksidan av hus 1)

Entreprenad / Entreprenör: Hissrenovering / Hissgruppen AB

Nyheter 20121010 2a tmb
Bild 2a. [2012-09-06 15:00] Bild 2b. [2012-09-11 14:05]
Bild 2c. [2012-09-13 13:03] Bild 2d. [2012-09-14 15:38]
Bild 2e. [2012-09-18 18:32] Bild 2f. [2012-10-01]

Rivningsmaterial kvarligger (notera särskilt rosa kassen från Coop resp. papplådorna överst i Big Bagen), dag efter dag, under perioden 2012-09-06 - 2012-09-18. Först 2012-09-19 kunde noteras att bortforsling skett. Ytterligare skräp som ej visas i ovan foto fanns även i direkt anslutning till det dokumenterade.

Ovan skräp kvarlåg alltså i två veckor!

F - Exempel 3 - Sibeliusgången 42

Entreprenad / Entreprenör: Vattenskada / PEHAB Bygg & Golv AB

Nyheter 20121010 3a tmb
Bild 3a. [2012-09-13 12:58] Bild 3b. [2012-09-21 13:00]
Bild 3c. [2012-09-25 16:12] Bild 3d. [2012-09-28 15:58]
Bild 3e. [2012-10-01 16:30] Bild 3f. [2012-09-19]

Rivningsmaterial kvarligger (notera särskilt avloppsröret vid Big Bagen), dag efter dag, under perioden 2012-09-13 - 2012-10-01. Först 2012-10-03 kunde noteras att bortforsling skett. Skräp (träpall och småsäckar) var dessutom placerad direkt vid porten (Bild 3a - 3c).

Ovan skräp kvarlåg alltså i tre veckor!

G - Exempel 4 - Sibeliusgången 36

Entreprenad / Entreprenör: Vattenskada / PEHAB Bygg & Golv AB

Nyheter 20121010 4a tmb
Bild 4a. [2012-09-11 13:37] Bild 4b. [2012-09-13 13:01]
Bild 4c. [2012-09-18 18:34] Bild 4d. [2012-09-21 13:04]
Bild 4e. [2012-09-28 15:56] Bild 4f. [2012-09-30 11:08]

En större mängd Big Bags kvarlämnas i direkt anslutning till entréen (Bild 4a - 4b). Då detta är en större vattenläcka blir rivningsmassorna större. Dock gäller även här att rivningsmaterial kvarlämnas i ett antal dagar (Bild 4c - 4d) och även över veckoslut (Bild 4e - 4f).

Även här bortforslas ej rivningsmaterialet skyndsamt och placeras dessutom direkt vid porten!

H - Hur drabbas de boende?

Genom att ej tillse att rivningsmaterial och skräp transporteras bort snarast möjligt, utan tillåts förvaras på föreningens gårdar, drabbas de boende på ett flertal sätt. Bland annat kan nämnas:

 • Utgör ett starkt förfulande inslag i boendemiljön.
  En nedskräpning av gården mellan två höghus påverkar boende i mer än 150 lägenheter.
 • Ger "signaler" till andra (enskilda boende och av dessa anlitade entreprenörer) att "göra likadant".
 • Sänker värdet på lägenheterna genom en kraftigt försämrad yttre miljö.

I - Vad bör göras?

En rimlig generell målsättning bör vara att alltid söka tillse att boende ej drabbas mer än nödvändigt under genomförandet av olika entreprenader och reparationer.

I aktuellt fall kan detta lämpligen manifisteras genom att rivningsmassor och skräp:

 1. transporteras bort snarast möjligt efter att dessa placerats ute
 2. ej placeras direkt vid entréerna samt
 3. i möjligaste mån ej tillåts kvarstå över veckoslut.

Om Big Bags nyttjas gäller att Akalla ligger i Zon 2 och att transport då kan fås (läs: garanteras) senast två (2) dagar efter beställning.
För snabbast möjliga hantering (läs: minsta möjliga nedskräpning) bör beställning av transport, i möjligaste mån, göras innan rivningen påbörjas. Vid beställningen anges det datum då avfallet är klart för hämtning. 

J - Vem bär ansvaret för den uppkomna nedskräpningen?

Då det handlar om entreprenader och reparationer som beställts av föreningen är det styrelsen och av denne anlitad förvaltare som har ansvaret för hur arbetet genomförs. Nu påvisade missförhållanden borde rimligen kunna ha "styrts upp" direkt av förvaltaren, utan explicit begäran från styrelsen, men ytterst ligger naturligtvis ansvaret hos styrelsen.

Det bör särskilt noteras att:

De enskilda boende har naturligtvis ej rätten, då de reparerar eller renoverar sina lägenheter, att nyttja gårdarna som förvaringsplats för rivningsmassor. Det är inte rimligt, givet de betydande olägenheter detta innebär för de enskilda boende, att tillåta detta för de entreprenörer som beställes av föreningen.

Summering

Styrelsen uppmanas härmed att tillse att förvaltaren:

 1. Ger anlitade entreprenörer anvisningar om att snarast möjligt transportera bort skräp och rivningsmaterial och inte, som nu kunnat dokumenteras, nyttja gårdarna som förvaringsplats i ett antal veckor. För detaljer se avsnitt I ovan.
 2. Löpande gör platsbesök och följer upp att lämnade anvisningar följs. Om så inte skett skall korrigerande åtgärder omgående vidtas.

Tillägg 2012-10-12:

En formell begäran om rättelse har idag lämnats in till styrelsen av sex (6) föreningsmedlemmar.