[2012-10-18] OVK är ännu ej klart!


För enkel åtkomst är nu OVK-besiktningsprotokollen för Brf Porkalas hus tillgängliga på brfporkala.com.

Samtliga besiktningsprotokollen som registrerats hos Stadsbyggnadskontoret t.o.m. 2012-09-11
(registreringsdatum för senast inlämnat besiktningsprotokoll)
återfinns här.

Några korta initiala observationer, av mer trivial karaktär, följer nedan.

I - OVK-arbetena är ännu ej klara!

I förvaltningsberättelsen för 2011 anger styrelsen (Ref: Porkalen 2012 nummer1, sid 7; Se nedan utdrag)  för OVK: "Arbetena är avslutade." Trots detta är, vid kontroll med Stadsbyggnadskontoret i oktober 2012, fortfarande sju (7) av föreningens bostadshus ännu ej godkända efter OVK-besiktning.

Nyheter 20121018 1
Bild 1.

OVK-arbetena kan naturligtvis ej anses "avslutade" förrän samtliga hus är slutbesiktigade och godkända. Avlämnad redovisning kan ej anses överensstämma med reella observationer.

II - Liten mängd lägenheter kontrollerade vid besiktningen

Vid besiktningen har endast en liten, och i en del fall mycket liten, mängd lägenheter kontrollerats.

Ex 1. Hus 1, antal lägenheter = 48, antal kontrollerade lägenheter = 2 (< 5 %)

Ex 2. Hus 14, antal lägenheter = 83, antal kontrollerade lägenheter = 4 (< 5 %) 

Besiktningsmannen har alltså till den helt dominerande delen baserat besiktningen på injusteringsprotokollen från anlitad entreprenör, här Univent AB. Detta är i sig inget onormalt men det kontrollerade stickprovet synes, för en del hus, vara mycket litet. Hus 1 som medtagits i ovan exempel är dessutom ett "problemhus" vad gäller ventilationen.

III - Stor eftersläpning mellan besiktning och protokoll

Vid en ytlig kontroll av besiktningsprotokollen framgår att det föreligger en stor eftersläpning mellan besiktningsdatum och det datum då besiktninmgsprotokollet sammanställts/undertecknats och intygsskyltar tagits fram. I en del fall nästan ett helt år.

Ex. Hus 9, Besiktningsdatum: 2011-09-23, Undertecknat protokoll: 2012-08-13.

IV - Utförda åtgärder 

Av besiktningsprotokollen framgår att följande åtgärder vidtagits generellt:

  1. Frånluftskanalerna har rensats
  2. Grenspjäll har monterats vid samlingslådorna på vinden
  3. Injustering av frånluftsflödena

V - Många boende har anmält betydande försämringar av ventilationen efter OVK

Syftet med OVK är främst att säkerställa en adekvat luftomsättning i lägenhetena. Redan i samband med att OVK-arbetena påbörjades 2009/2010 angav dock ett stort antal boende betydande försämringar av ventilationen. Inför stämman 2010 inlämnade fyrtioåtta (49) motionärer en motion "Kraftig försämring av frånluftsventilation". Trots detta erhölls inte någon förbättring utan ännu fler boende framförde problem med ventilationen.

Ett problem som även framförts direkt till brfporkala.com är kraftiga variationer i luftflödena, i en lgh, från en dag till en annan. Detta borde rimligen ej inträffa eftersom aktuella frånluftsfläktar är tryckstyrda och har ett väl definierat börvärde som fläkten kontinuerligt skall ställa in sig på.

För att få en tydligare bild av detta, intermittenta fel, kan lämpligen en tidskontinuerlig loggning av frånluftsfläktarnas arbetspunkter göras och detta kan med lätthet göras med det driftövervakningssystem som föreningens fastigheter är försedda med. Utöver detta kan mätning av luftflöden (läs: tryckfall över frånluftsdon eller mätstos)  i ett antal lägenheter göras med portabla datainsamlingsenheter som får vara utplacerade en längre tid (läs: flertal veckor). Resultaten från dessa insamlade mätserier torde utgöra en bra startpunkt för vidare åtgärder.