[2012-12-08] Omarbetade ordningsregler


Styrelsen har i ett informationsblad ([1]), uppsatt i föreningens entréer, bl a meddelat att föreningens ordningsregler "omarbetats". Ett utdrag från detta informationsblad återfinns nedan (Bild 1).

Nyheter 20121208 1
Bild 1.

 

Informationen som ges är sådan att den ger utrymme för såväl kommentarer som frågor.

I - Tidigare ordningsregler/trivselregler är ej samstämmiga

Styrelsen har tidigare lämnat information om "trivselregler" bl a via föreningens hemsida och genom permanenta anslag i föreningens entréer ([2]). På föreningens hemsida anges att störningarna bör undvikas "vardagar 22.00--07.00 och helger 21.00 -- 08.00" (Bild 2) medan det i entréerna står "22.00 - 07-00" utan att skilja på vardag eller helgdag (Bild 3).

Om målet är att ordningsregler skall respekteras och följas bör ett rimligt krav vara att dessa är samstämmiga, vilket alltså ej kan anses uppfyllt i detta fall.

Nyheter 20121208 2
Bild 2.
Nyheter 20121208 3
Bild 3.

II - Överflödig information

I de "omarbetade" ordningsföreskrifterna (Bild 1) anges att:

"Aktiviteter som är högljudda som att borra, hamra, såga, musik eller tv på hög ljudnivå, högljutt tal eller sång" inte får förekomma under vissa perioder som specificeras i tre (3) punkter. Informationen tycks dock ej helt genomarbetad eftersom den tredje punkten som anger att störning ej får förekomma "efter 20.00 om nästa dag är en vardag" är helt överflödig eftersom det i den första punkten anges att störningar ej får förekomma "[...] efter 20.00 på vardag eller dag före vardag."

Att på detta sätt lämna helt redundant information ger inte ett gott intryck utan indikerar ett tämligen mediokert "hantverk". Detta förvärras av att annan erforderlig information utelämnats (se avsnitt IV nedan).

III - Uppgifter om relevanta skäl för omarbetningen samt eventuell medlemsförankring saknas

Som bakgrund till omarbetningen anger styrelsen:

"Det kommer klagomål på att ordningsreglerna ej följs. Styrelsen har därför omarbetat ordningsreglerna."

Omarbetningen handlar dock inte om att ordningsreglerna förtydligats utan de har ändrats i betydande omfattning, främst genom att tidsperioderna då störningar ej får förekomma starkt utökats. Denna ändring har dock ej motiverats på något sätt.

Vidare finns inga som helst uppgifter, varken implicita eller explicita, om att nu gjord omarbetning har någon medlemsförankring, utöver hos den ringa mängd föreningsmedlemmar som även sitter i styrelsen.

Att förändra ordningsreglerna utan att tydligt ange relvanta skäl samt nogsamt förankra ändringarna bland föreningens medlemmar torde näppeligen verka främjande för efterlevnaden av ordningsreglerna.

IV - Ofullständig information

Styrelsen anger att störningar ej får förekomma före 10.00 och efter 22.00 på dag före "röd dag". Detta är en kraftig begränsning mot tidigare ordningsregler/trivselregler. Dock finns inte några särskilda uppgifter, skilda från de som gäller för vardagar, om när störningar får starta en "röd dag". Detta får som konsekvens att:

De omarbetade ordningsreglerna förbjuder störningar innan 10.00 en lördag men tillåter dem från 07.00 en söndag eller annan "röd dag".

Detta förefaller något märkligt. De flesta föreningsmedlemmar torde nog vilja kunna ha möjlighet till en lugn och tyst "sovmorgon" även (läs: särskilt) under en söndag eller annan röd dag.

Det anges vidare "Informera gärna innan ev. fest eller ombyggnad." utan att det anges varken vilka som skall informeras (styrelsen, förvaltaren, grannar eller kanske någon annan?) eller vad som skall informeras om. 

V - De omarbetade ordningsreglerna kräver en ny omarbetning

Av vad som visats ovan torde framgå tämligen tydligt att en ny "omarbetning" av de nu omarbetade ordningsföreskrifterna erfordras. Styrelsen bör då lämpligen även söka beakta att ordningsreglerna:

  1. i de olika informationskanalena (anslag, hemsida etc) är samstämmiga,
  2. benämns på ett och samma sätt och inte som nu olika (trivselregler alt. ordningsregler),
  3. är kortfattade, heltäckande, tydliga och ej innehåller överflödig information,
  4. nogsamt granskats innan de delges föreningens medlemmar och
  5. uppfyller gällande juridiska krav (se avsnitt VI - Juridik nedan).

VI - Juridik

Föreningens medlemmar har att följa de ordningsföreskrifter som föreningens styrelse meddelar. Detta framgår tydligt av Bostadsrättslagen ([SFS 1991:614] kap 7. 9 §) där det för bostadsrättshavaren anges att:

"Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar."

För att ordningsföreskrifterna skall kunna anses giltiga måste de alltså:

  1. följa gällande lagar och föreskrifter (*)
  2. ej bryta mot föreningens stadgar (*)
  3. vara i överensstämmelse med "ortens sed"

(*): Styrelsen har alltid att följa gällande lagar, förordningar och föreningsstadgar.

Det är inte ovanligt att ordningsregler i en bostadsrättsförening ej uppfyller ovan krav och alltså är ogiltiga. Detta gäller tyvärr även för Brf Porkala där t ex det som anges om katter ([2]) är ett exempel på en ordningsregel som ej följer juridisk praxis.

I nu aktuellt fall har en kraftig utökning av de "störningsfria" perioderna gjorts och om detta, givet ändringar i arbetsvillkor/arbetstider, föreningens och ortens heterogena karaktär m.m., uppfyller ovan juridiska krav får nog anses som icke trivialt. Styrelsen rekommenderas därför, å det starkaste, att söka juridisk konsultation innan nästa omarbetning slutförs.

VII - Referenser

[1]: Informationsblad uppsatt i föreningens entréer vecka 2012-49.
[2]: Trivselregler uppsatta i föreningens samtliga entréer.

Tillägg 2012-12-14:

En formell begäran om korrigering av nu omformade ordningsregler har idag lämnats in till styrelsen av sex (6) föreningsmedlemmar.