[2013-01-31] Grannsamverkan - Behövs även i Brf Porkala


Grannsamverkan

I - Vad är grannsamverkan?

Denna fråga besvaras bra av samverkan mot brott ([8]). På deras webbsida anges under flik ”Grannsamverkan”:

"Detta är grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden.

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen.

Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har organisationen Samverkan mot brott utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan. Mycket av det materialet kan du ta del av på den här webplatsen .

Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen."

II - Vad vinner man då på grannsamverkan?

Brå har nyligen gett ut en mycket bra handledning för grannsamverkan och i denna anges ([2] s.4):

Vinster med grannsamverkan

  • Minskad brottslighet i bostadsområdet
  • Ökar de boendes delaktighet i området.
  • Kan öka tryggheten och trivseln för dem som bor och verkar i området.
  • Kan öka förtroendet mellan boende och andra medverkande aktörer.

Internationell forskning har visat att grannsamverkan kan minska brottsligheten i bostadsområdet med cirka en femtedel (1). Brotten i fråga är exempelvis bostadsinbrott och andra egendomsbrott som drabbar boende.

Grannsamverkan ökar ofta de boendes trygghet och trivsel, både tack vare den minskade risken att utsättas för brott och genom att metoden stimulerar gemenskap mellan grannar och skapar en ökad delaktighet i bostadsområdet.

I den internationella forskningen betonas framför allt att polisen kan ha nytta av det ökade förtroende från medborgarna som grannsamverkan ofta medför. Ett gott samarbete ökar möjligheterna för polisen att få in tips. Olika svenska praktiska exempel har även visat att andra parters medverkan är betydelsefull ur förtroendesynpunkt.

(1): Studien visar att grannsamverkan minskar vardagsbrotten med i genomsnitt 16 eller 26 procent (beroende på statistisk mätmetod) i de områden som hade grannsamverkan. (Brå 2008:9)”

Den vetenskapliga rapport som refereras till finns i referenslistan ([3]).

III - Finns någon Grannsamverkan i Brf Porkala?

Tyvärr måste denna fråga besvaras med ett Nej.

Brf Porkala har under tidigare år, alltsedan mitten av 1990-talet haft en grannsamverkan, men denna har f.o.m. 2011 helt upphört. Under de senaste åren dessförinnan har verksamheten bedrivits ”på sparlåga” och ingen koordinerad aktivitet från t. ex. styrelsen sida har funnits. Nytillkomna föreningsmedlemmar har inte fått någon information om att en grannsamverkan funnits och hur man kunnat ansluta sig till denna. Att då ett ”minskat intresse” erhålles borde vara föga överraskande.

Det kan också noteras att grannsamverkan i Brf Porkala upphört utan att detta tydliggjorts och meddelats de boende.

Samtidigt som grannsamverkan i Brf Porkala upphör skriver SSF i sitt nyhetsbrev ([1] s.1-2):

Rikspolisstyrelsen tar krafttag för ökad Grannsamverkan

Nu sätter Rikspolisstyrelsen, RPS, ökat fokus på att få spridning av konceptet Grannsamverkan i hela landet tillsammans med övriga aktörer i organisationen Samverkan mot brott.”

IV - Behövs då inte grannsamverkan i Brf Porkala?

Av vad som angetts ovan vad gäller vinsterna med en väl fungerande grannsamverkan torde nog de flesta inse att dessa även vore av nytta för Brf Porkala. Stölder, inbrott, skadegörelse samt bristande trygghet drabbar oss liksom övriga boendeområden i Stockholm.

Det finns alltså mycket att vinna på att söka starta upp grannsamverkan i vår förening igen.

För att detta skall fungera krävs dock ett aktivt stöd från föreningens styrelse.

V - Vad kan då styrelsen göra för att främja grannsamverkan?

Styrelsen kan stödja grannsamverkan på många sätt. Nämnas kan:

  • Tillse att föreningens hus skyltas upp tydligt med Grannsamverkansskyltar som får sådan ytbehandling att de ej bleks av solen (finns särskilda UV-filter i folieform att klistra på).
  • Regelbundet informera om grannsamverkan i föreningens olika informationskanaler (ex. medlemstidningen Porkalen, webbsidan m.m.).
  • Ge nytillkomna föreningsmedlemmar informationsmaterial så att de får veta att denna verksamhet finns och hur man kan ansluta sig till densamma.

brfporkala.com vill med denna artikel söka ta initiativet till att en grannsamverkan åter kan starta upp i vår förening och framför därför ett önskemål till styrelsen att söka medverka till att så kan ske.

För mer information se nedan referenser som kan laddas hem som pdf-filer ([1] – [7]).

VI - Referenser

[1]: Nyhetsbrev från Svenska stöldskyddsföreningen;1-2011.

[2]: Grannsamverkan i flerfamiljhus – en guide; Brå; 2011.

[3]: Rapport 2008:9 - Grannsamverkans effekter på brottsligheten; Brå; 2008.

[4]: Trygghetsvandring – En vägledning;Brå, Boverket m.fl.; 2010.

[5]: Rapport 2008:16 – Otrygghet och segregation; Brå; 2008.

[6]: Rapport 2000:22 – Grannsamverkan: Brå; 2000.

[7]: Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete; Brå; 2010.

[8]: www.samverkanmotbrott.se