[2013-02-09] När senfärdigheten blir farlig


I - Inledning

För att säkerställa ett gott brandskydd har fastighetsägare skyldigheten att arbeta med ett s.k. Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA nedan). Statens Räddningsverk, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ([6]), gav redan 2004 ut allmänna råd och kommentarer ([3]) gällande SBA som krävs av Lag om skydd mot olyckor ([4]).

MSB gav förra året ut en ny broschyr ([1]):

Denna broschyr riktar sig till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i flerbostadshus. Informationen beskriver kortfattat vilket ansvar olika parter har för brandskyddet.”

I denna anges bland annat:

För att säkerställa att brandskyddsinstallationerna fungerar måste det vara god ordning på drift- och underhållsarbetet.” ([1] s.5 Drift och underhåll )

I hus med fler än åtta våningar finns oftast bara en utrymningsväg och den utgörs av trapphuset. Då finns särskilda krav på utformningen av trapphuset så att rök och brandgaser inte ska kunna spridas.

Det är viktigt att dörrar till trapphuset, såsom lägenhets-, vinds- och källardörrar, sluter tätt och att dörrstängarna mot vind och källare fungerar. ([1] s.7 Utrymningsvägar)

Oftast är alla dörrar som vetter mot trapphuset branddörrar, såsom dörrar mot lägenheter, källare och vindar. För att brandspridningen ska hindras är det viktigt att dessa hålls stängda. Det är därför dörrar till vind och källare ofta är försedda med dörrstängare.” ([1] s.8 Brandbegränsningar)

MSB anger alltså mycket tydligt vikten av att branddörrar hålles stängda och att dörrstängare fungerar .

II – Vad har då hänt?

Trots mycket tydliga anvisningar från MSB (se ovan samt ([1] - [4]) för detaljer) så har nu en branddörr (Sibeliusgången 32, 1tr) ut mot trapphuset stått utan dörrstängare mer än fyra (4) månader. (Bild 1.)

Dörrstängaren slutade fungera i september och i början av oktober satte föreningskontoret upp ett anslag på aktuell branddörr ([5]). (Bild 2.)

Nyheter 20130209 1 tmb Nyheter 20130209 2 tmb
Bild 1. Branddörr utan dörrstängare sedan 4 mån. Bild 2. Anslag uppsatt på branddörr.
Foto: 2013-02-09 Foto: 2013-02-09

 

Att sätta upp anslag av denna typ kan dock ej frånta styrelsen det fulla ansvaret att vidta nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Några sådana åtgärder har dock bevisligen ej skett här.

Mer än fyra (4) månader senare kan alltså konstateras att ännu ingen reparation genomförts. Det kan svårligen finnas något relevant och legitimt skäl för denna extrema senfärdighet. Om svårighet att reparera eller byta ut dörrstängaren förelegat skulle naturligtvis en temporär dito moterats omgående.

Senfärdigheten har resulterat i att branddörren, som regel, står öppen och brandsäkerheten för husets 83 lgh har kraftigt sänkts. Detta agerande strider dessutom direkt mot såväl aktuell myndighets ([6]) anvisningar som gällande lagstiftning ([4]). Räfst och rättarting behövs därför.

III – Men kan då inte de boende se till att hålla branddörren stängd?

I den bästa av världar kanske denna fråga skulle kunna besvaras med ”JA” men i praktiken fungerar det ej så eftersom de boende, brevbärare m.m. oftast glömmer att stänga densamma. Detta är i sig inget märkligt och det är ju därför som dörren, alltsedan huset byggdes har haft en dörrstängare.

IV – Vem har ansvaret?

Det är fastighetsägaren, alltså bostadsrättsföreningen som representeras av styrelsen, som har ansvaret för att föreningens samtliga fastigheter har ett fullgott brandskydd ([1],[3],[4]). Detta ansvar kan ej delegeras till annan part.

Det går alltså ej att, som här har gjorts, att underlåta att vidta nödvändiga reparationer och underhåll snarast möjligt och istället sätta upp ett anslag och uppmana de boende att ”Dra igen dörren så den stängs”.

Särskilt allvarligt är att föreningen i mer än fyra (4) månader varit fullt medveten om aktuell situation utan att adekvata åtgärder vidtagits. Denna mycket uttalade senfärdighet är allvarlig och att betrakta som direkt farlig för de boende.

Med detta korta nyhetsinslag vill brfporkala.com uppmana föreningens styrelse att:

 1. omgående tillse att adekvata reparationer vidtages för att återställa brandskyddet

 2. närmare undersöka saken och i detalj ta reda på hur det kunde ”gå så här illa

 3. nogsamt tillrättavisa den/de parter som gravt fallerat

 4. undersöka övriga utrymningsvägar och korrigera likartade fel om dessa påträffas

 5. undersöka vad som kan göras för att minska risken för en framtida upprepning

För mer information se nedan referenser som kan laddas hem som pdf-filer ([1] – [5]).

V - Referenser

[1]: Brandsäkerhet i flerbostadshus; MSB; 2011-03.
[2]: Skydda dina grannar mot brand; MSB; 2012-06.
[3]: Författning:Systematiskt brandskyddsarbete – SRVFS 2004:3; SRV; 2004.
[4]: Lag om skydd mot olyckor; [SFS 2003:778].
[5]: Anslag uppsatt på branddörr; Föreningskontoret, Brf Porkala; 2012-10-08.
[6]: www.msb.se

Tillägg 2013-02-26:

VI – Bristfälligt utförd reparation

Efter att en enskild föreningsmedlem informerat styrelsen om innehållet i denna artikel tog styrelsen kontakt med förvaltaren. Mot slutet av v.1307 kunde noteras att en dörrstängare slutligen, efter mer än fyra (4) månader, nu monterats. En uppföljande kontroll under v. 1308 visade dock att reparationen utförts mycket bristfälligt.

Det kunde vid kontrollen konstateras att:

 1. Monterad dörrstängare är inkomplett då den saknar ytterkåpa (Bild 3).

 2. Dörrstängararmen fastsatts mycket bristfälligt och tycks ”hänga” på en skruv (Bild 4). Armen har dessutom monterats alltför långt till vänster varvid dörren ej kan öppnas helt.

 3. Dörren kan endast öppnas ca 90 grader. Dörren når ej dörrstoppen utan dörrstängaren får agera dörrstopp. Detta gör även att dörrstängaren belastas för hårt och dörren är dessutom trög att öppna. Avstånd dörrblad – dörrstopp = 18 cm (Bild 5), (Bild 7).

 4. Framkomligheten är starkt begränsad . Effektiv ”fri bredd” är endast cirka 55 cm (Bild 6).

Som jämförelse har ett foto tagits från våningsplan 5 där samma dörrstängare monterats på ett godtagbart sätt och där dörren kan öppnas helt, d.v.s. så långt att dörrbladet stoppas upp av dörrstoppen (Bild 8).

 

Nyheter 20130209 3 tmb Nyheter 20130209 4 tmb
Bild 3. Bild 4.
 Nyheter 20130209 5 tmb Nyheter 20130209 6 tmb
Bild 5. Bild 6.
Nyheter 20130209 7 tmb Nyheter 20130209 8 tmb
Bild 7. Bild 8.

VII – Frågeställningar som reses

Att brandsäkerheten äventyrats genom att en branddörr stått öppen i mer än fyra (4) månader är i sig mycket allvarligt. Att de korrigerande reparationerna genomförs så här bristfälligt är något som rimligen ej kan anses acceptabelt. Detta ”Case Study” är dock upplysande och medför att ett antal frågeställningar reses. Dessa frågor kan med fördel nogsamt behandlas av samtliga inblandade parter (läs: föreningskontor, fastighetsskötare, förvaltare och styrelse).

 1. Inses behovet att ett fullgott brandskydd och vikten av ett adekvat systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

 2. Vilken kompetens och kunnande nyttjas vid felavhjälpning?

 3. Vilken egenkontroll nyttjas?

 4. Hur sker uppföljande kontroller från förvaltarens sida?

VIII – Summering

Aktuellt fall belyser tämligen väl att det tycks finnas  icke försumbara (läs: allvarliga) brister i såväl synen på brandsäkerhet som i den korrigerande felavhjälpning. Den uppföljande kontrollen, av särskilt vikt vid så här allvarliga fel, tycks helt ha saknats i detta fall.

Samtliga inblandade parter (läs: föreningskontor, fastighetsskötare, förvaltare och styrelse) bör nogsamt ta del av innehållet i denna artikel och söka vidta de åtgärder som krävs för att en framtida upprepning skall söka kunna undvikas.

Tillägg 2013-03-09:

Vid en uppföljande kontroll kan tyvärr konstateras att den enda åtgärd som vidtagits är att dörrstängararmen nu är fastsatt med två skruvar istället för med endast en (Bild 4).

Dörrstängaren är alltså fortsatt inkomplett och felaktigt monterad så att branddörren dels är trög att öppna och dels ej går att öppna helt, med starkt reducerad framkomlighet som följd. Effektiv dörröppningsbredd är endast ca 55 cm (Bild 6)!

Återigen bör det understrykas att det allvarligaste inte är en felaktig dörrstängare utan de bristfälliga rutiner m m som tillåter att en sådan här "fadäs" kan inträffa, trots att föreningen är helt medveten om det inträffade.

IX - Översyn av SBA

Att ett så här viktigt "Case Study" hanteras på detta bristfälliga sätt är att betrakta som högst anmärkningsvärt. Bilden av ett undermåligt Systematiskt brandskyddsarbetet (SBA) framträder alltmer. Detta medför ökade risker för föreningens medlemmar varför en översyn av avtal, rutiner, checklistor m m knutna till SBA bör genomföras snarast möjligt.

Tillägg 2013-03-11:

Föreningens fastighetsförvaltare har idag, av ett antal föreningsmedlemmar, skriftligen informerats om ärendet.