[2013-02-17] Kan styrelsen föreningens stadgar?


Kravet på att kunna stadgarna gäller samtliga medlemmar inkl. styrelsen

I en bostadsrättsförening krävs av föreningens medlemmar att de skall ha nödig kännedom om föreningens stadgar. Detta måste ses som ett nödvändigt villkor för att kunna följa desamma vilket är ett krav som ställs på föreningsmedlemmarna.

Då styrelsen, utom den ledamot och suppleant som utses av HSB Stockholm, består av enskilda föreningsmedlemmar gäller samma krav, vad gäller kännedom om föreningens stadgar, som övriga föreningsmedlemmar.

På styrelsen borde dock ännu större krav på kännedom om föreningens stadgar kunna ställas eftersom dessa har ansvaret att bistå föreningsmedlemmarna med korrekt och adekvat information. Styrelsen har naturligtvis dessutom även att följa dessa stadgar i utövandet av sitt förtroendeuppdrag. Det ingår i revisorernas åtaganden att söka kontrollera att så sker.

Vilka svarsalternativ finns till ställd fråga?

FråganKan styrelsen föreningens stadgar? har, vid ett antal tillfällen, framförts till brfporkala.com av enskilda föreningsmedlemmar. Frågan är rak och kan rimligen endast besvaras med ”Ja” eller ”Nej”.

Svarsalternativ I: NEJ – Styrelsen kan ej föreningens stadgar.

Om detta är det korrekta svaret uppmanas styrelsen att omgående ”sätta sig på skolbänken” och tillse att kunskapsluckorna snarast möjligt täpps igen. En styrelse som ej behärskar de egna stadgarna kan omöjligen utföra sitt förtroendeuppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Svarsalternativ II: JA - Styrelsen kan föreningens stadgar.

Om styrelsen hävdar sig kunna föreningens stadgar uppkommer direkt ett flertal allvarliga frågeställningar:

 1. Varför lämnas då direkt felaktig föreningsinformation?
  Ett exempel följer nedan.

  Stadgebytet 2008 (vann laga kraft först 2009-05-29 eftersom styrelsen registrerat felaktiga stadgar hos Bolagsverket) medförde tämligen stora förändringar i ansvarsfördelning vad gäller underhållet av bostadsrättslägenheten. Styrelsen fortsätter dock att sprida direkt felaktiga uppgifter, nu senast i senaste numret av Porkalen (Errata – Porkalen – [2012:3 s.04] Vattenskador i föreningen – Del II ).

 2. Varför lämnas då direkt felaktiga ”svar” på motioner?
  Ett exempel följer nedan.

  Trots vad som angetts ovan gällande stadgebytet 2008 angav styrelsen i sitt svar till en motion från 46 motionärer (Motion 1:4 – Nyttjande av ogiltiga stadgar) på stämman 2010-08-19:
  ”De nya stadgarna utgör inte så stor ändring av underhållsplikten för de boende...”. Detta svar är gravt felaktigt och medförde att stämman gick till beslut med ett felaktigt underlag.

Att föreningsmedlemmarna rimligen borde kunna kräva ett mera korrekt och kompetent agerande från den förtroendevalda styrelsen måste nog kunna anses vara mer än väl styrkt.

brfporkala.com överlåter dock till läsaren att själv, givet presenterat underlag, avgöra vilket svarsalternativ som är sannolikast.

För mer information se särskild artikel:

Errata – Porkalen – [2012:3 s.04] Vattenskador i föreningen – Del II