[2013-03-01] Nya motionsblanketter


Två nya motionsblanketter till den ordinare föreningsstämman finns nu att ladda ner från brfporkala.com. Blanketterna kan nyttjas även av föreningsmedlemmar i andra bostadsrättsföreningar då plats finns att fylla i bostadsrättsföreningens namn.

Sekundär information har utelämnats

Blanketterna har utformats främst för motionärernas behov varför annan s k sekundär infomation utelämnats. Exempel på sådan sekundär information är:

"Styrelsens utlåtande": Många motioner saknar helt frågor och styrelsen har då varken att avlämna svar eller utlåtande. Däremot kan de avlämna kommentarer men detta bör ej ta upp plats på en motionsblankett.

"Stämmobeslut": Stämmans beslut skall alltid antecknas i stämmoprotokollet och att föra in detta i en motionsblankett är redundant och tar, helt i onödan, värdefull plats i anspråk.

"Hemadress": En bostadsrättsförening bör ha så goda rutiner för att t ex uppdatera adressregister m m att endast namn och det unika lägenhetsnumret borde räcka för att entydigt ge erforderlig information om motionärerna.

Formkrav motioner

De enda formkrav som normalt finns på en motion är att den skall vara skriftlig och lämnas in till bostadsrättsföreningen i enlighet med vad som anges i föreningens stadgar. Uppgifter om vilka motionärerna är måste också betraktas som nödvändig information. Det kan även vara lämpligt att motionärerna undertecknar motionen även om detta inte är ett krav.

Om ovan fåtal formkrav är uppfyllda kan motionen alltså utformas helt fritt och t o m "skrivas på baksidan av en servett".

Skriv tydliga motioner

Det är bra om motionen är tydliga och innehåller hänvisningar till externt material om detta erfordras, detta för att föreningens övriga medlemmar skall kunna få en mer komplett bild av motionen. Om motionens ärende är sådant att motionärerna önskar att stämman skall fatta ett explicit beslut är det lämpligt att detta tydligt anges.

Alla motioner kräver ej beslut

Notera dock att motioner inte alltid är av sådan art att ett beslut krävs. Det kan t ex vara ett ärende som motionärerna önskar lyfta fram och tydliggöra på stämman.

Styrelsen har långtgående skyldighet, enligt lag, att svara på stämmodeltagarnas frågor

Under behandlingen av motionerna kan dessa även komma att åtföljas av särskila stämmoförfrågningar, normalt riktade till styrelsen. Styrelsen har en mycket långtgående skyldighet, enligt gällande lag, att svara på dessa frågor. Detta är den s.k. "upplysningsplikten".

För mer info om de två nya motionsblanketterna se: Blanketter - Föreningsstämmor - Motion