[2013-03-16] Extra, kraftigt förhöjd, medlemsavgift till HSB Stockholm


Vad kostar det att vara medlem i HSB Stockholm?

Ja, kostnaderna är inte försumbara. Två av dessa följer nedan.

Kostnad 1 - Årlig medlemsavgift som ej anges tydligt

Först utgår en årlig medlemsavgift på f n 62.000 kr. Denna kostnad är svår att hitta i föreningens årsredovisning. Detta då den inte står explicit angiven utan är "inbakad" i posten "Serviceavgift till branschorgan" i Not 5 (Ref: Porkalen 2012 nr1 s. 14)

Dessutom tas avgiften ut på ett sådant sätt att de större föreningarna får "mindre för pengarna" än de små! För mer info se särskild artikel: Medlemsavgift till HSB Stockholm.

Kostnad 2 - En extra, kraftigt förhöjd, medlemsavgift

Under perioden 1985 - 2005 har Brf Porkala betalt in en s k föreningsavgäld till HSB Stockholm. Denna föreningsavgäld är att betrakta som en extra, kraftigt förhöjd, medlemsavgift till HSB Stockholm.

Uttryckt i  dagens penningsvärde har Brf Porkala totalt betalat 5 377 775 kr i extra medlemsavgift.

Detta motsvarar alltså mer än åttiosex (86) års extra medlemsavgifter som betalats in under perioden 1985 – 2005.

I en prejudicerande dom i Högsta domstolen 1999 framkom att föreningsavgälden var att betrakta som en frivillig avgift. Brf Porkala har dock fortsatt att betala denna i sju (7) år. Av information erhållen från styrelseledamöter under denna tiden finns inget som antyder att denna information varit känd utan föreningen har betraktat avgälden som en tvingande avgift. Detta styrks även av information i årsredovisningarna.

För en mer utförlig information se särskild artikel: Föreningsavgäld till HSB Stockholm

Övriga kostnader

Dessutom finns ett antal övriga kostnader, såväl pekuniära som icke pekuniära, associerade med den komplexa relationen mellan en HSB-förening och en HSB-bostadsrättsförening. Detta kommer att behandlas separat i ett antal artiklar framöver.