[2013-03-24] Motioner - 2013


Nedan återfinns komplett information om ett antal motioner, som kommer att lämnas in till ordinarie föreningsstämman 2013, ([1]). Liksom föregående år är det ett stort antal motionärer som står bakom de inlämnade motionerna vilket understryket det omfattande stöd, bland föreningens medlemmar, aktuella motioner har.

Med ett korrekt beslutsunderlag minskar risken för felaktiga stämmobeslut och tid sparas

Motionärena önskar att styrelsen skall (Se även motionernas avsnitt "Grundförutsättningar".):

  1. nogsamt gå igenom samtliga motioner inkl. bilagor innan eventuella "kommentarer", "svar" eller "utlåtande" avges, detta för att söka undvika missförstånd och fel
  2. söka tillse att ej felaktiga svar eller förslag till beslut på motioner avlämnas
  3. söka tillse att endast väl styrkta och lätt kontrollerbara uppgifter nyttjas

På detta sätt kan ett korrekt beslutsunderlag, inkl. uppgifter från styrelsen, föreläggas stämman direkt och utan att tid och energi erfordras för att korrigera ett bristfälligt beslutsunderlag. Stämman kan då "flyta" smidigare. Säkerheten och kvalitén i de fattade stämmobesluten kan även höjas.

Motionärernas förhoppning

Motionärerna vill även göra följande förtydligande:

I en del motioner indikeras fel och brister som det är av stort värde att söka korrigera.

Det är dock ej av intresse vem som bär "huvudansvaret" för aktuella fel eller söka finna någon "syndabock" etc utan all fokus ligger på att söka få en förbättring till stånd.

För oss alla gäller normalt:

"Vi gör alla fel - det som skiljer oss åt är hur vi rättar till dem!"

Motionärerna har alltså en förhoppning att styrelsen, såväl som föreningsstämman i stort, skall se att motionärernas engagemang, tid, kraft och resurser har investerats för att söka få en förbättring till stånd.

Motioner - 2013

[1]: Av integritetsskäl har namnteckning, namnförtydligande, lägenhetsnummer, telefonnummer och e-mail adresser maskerats.