[2013-04-07] Okunnighet och lagtrots


Inledning

Styrelsen för en bostadsrättsförening har en mycket långtgående skyldighet att svara på frågor från föreningens medlemmar under en föreningsstämma. Detta är den s k ”upplysningsplikten” vilken tydligt framgår av gällande lagstiftning ([1] 9 kap 14 §, [2] 7 kap 11 §).

På föreningsstämman 2012-08-30 ställdes ett antal stämmoförfrågningar (SF nedan) till styrelsen. Dessa handlades dock av stämmans ordförande och styrelsen på ett sätt som ligger i direkt strid mot den lagstadgade upplysningsplikten.

Det inträffade utgör dels ett öppet lagtrots och dels ett mycket allvarligt hot mot en reell föreningsdemokrati.

Hur agerade stämmoordföranden?

Några korta citat från uttalanden stämmoordföranden gjorde under stämman besvarar denna fråga väl:

Jag har sagt till styrelsen att de inte får svara [...]”

Nej. Det finns ingen plikt för styrelsen att svara.”

Jag har hindrat styrelsen att svara varje gång du haft ett frågetecken i dina meningar.”

Du har inte rätten att be någon annan prata när du tycker att den eller den skall säga någonting.”

När du har ordet kan inte du ha en dialog med någon annan närvarande medlem.”

Av dessa utdrag framgår att stämmoordföranden:

  1. aktivt stoppar styrelsen från att fullgöra sin upplysningsplikt. Upplysningsplikten är dock strikt och ej villkorad av ett godkännande från en stämmoordförande.

  2. t o m förnekar upplysningsplikten. Denna okunskap är närmast häpnadsväckande.

  3. aktivt hindrat styrelsen från att besvara någon av de ställda stämmoförfrågningarna.

  4. helt tycks sakna kunskap om vad upplysningsplikten innebär vad gäller rätten för stämmodeltagare att ställa frågor och styrelsens skyldighet att besvara desamma.

Det måste anses rimligt att föreningens medlemmar har rätt att kräva att en stämmoordförande dels respekterar gällande lagar och dels har nödvändig kännedom om dessa. Att stämmoordföranden vid stämman 2012-08-30 ej uppfyllde något av dessa krav får anses mer än väl styrkt.

Hur agerade styrelsen?

Styrelsen är medveten om att föreningsmedlemmar har rätt till svar på ställda frågor. Detta framgår av följande "svar" till Motion 21 förra året ([3]):

"Mötesordföranden skall: [...] Se till att enskilda mötesdeltagare får tillfredställande svar på sina frågor. (vanligtvis riktade till styrelsen)."

Trots detta satt hela styrelsen, under föredragningen av stämmoförfrågningarna, helt tysta och vägrade att besvara en enda av dessa. Några skäl till denna generella vägran framfördes ej. Detta är ett synnerligen flagrant exempel på lagtrots. Ett lagtrots som dessutom hotar en av "grundbultarna" i föreningsdemokratin.

Att stämmoordförande vid stämman ej respekterade gällande lagar och dessutom visade exempel på en häpnadsväckande okunnighet är naturligtvis såväl anmärkningsvärt som beklagligt.

Detta eliminerar dock ej styrelsens ansvar att efterleva uppställda lagkrav. Upplysningsplikten är strikt och ej villkorad av något ”godkännande” eller ”gillande” av en stämmoordförande.

Det kan även noteras att styrelsen på intet sätt framfört några protester gällande stämmoordförandens lagstridiga agerande.

Hela styrelsen, inkl. ledamot utsedd av HSB Stockholm, är ansvariga

Den styrelseledamot som HSB Stockholm utser var dels närvarande vid stämman och dels den som upprättade stämmoprotokollet. Inte heller denne styrelseledamot framförde någon som helst invändning mot att upplysningsplikten helt sattes ur spel.

Ansvaret för det inträffade måste därför anses åvila hela styrelsen, inkl. den ledamot som utses av HSB Stockholm.

Anmälan till föreningens revisorer

En styrelsen har naturligtvis inte rätten att bryta mot gällande lagstiftning på det flagranta sätt som här skett. När så ändock sker måste detta beivras starkast möjligt. Ansvar för det inträffade måste utkrävas (läs: ”räfst och rättarting”) för att om möjligt söka säkerställa att en framtida upprepning kan undvikas.

Idag har därför nio (9) föreningsmedlemmar inlämnat en skriftlig anmälan till dels den förtroendevalda revisorn och dels den revisor som utses av HSB Riksförbund. I anmälan finns heltäckande underlag som mycket säkert (läs: bortom allt rimligt tvivel) styrker de överträdelser som gjorts. Bland annat har ett antal ljudupptagningar från stämman bifogats anmälan.

Revisorerna har nu att handlägga ärendet enligt gällande lagstiftning.

För mer information gällande nu gjord anmälan till föreningens revisorer se bilaga ([5]).

Motion till ordinarie föreningsstämma 2013

Det inträffade är så allvarligt att det dessutom föranlett att en motion till ordinarie föreningsstämma 2013 inlämnats av tjugotre (23) motionärer ([4]).

För mer information gällande styrelsens upplysningsplikt se särskild artikel ([6]).

Referenser

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614]
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667]

[3]: Porkalen 2012 nr1 s.40 – s.41
[4]: Motion – Styrelsens upplysningsplikt
[5]: Anmälan – Styrelsens upplysningsplikt
[6]: Styrelsens upplysningsplikt