[2013-05-25] Stämman flyttas - Ny tid meddelas senare


Sent på fredagskvällen kunde noteras att följande informationsblad satts upp på föreningens anslagstavlor (Bild 1):

Nyheter 20130525 1
Bild 1.

Inför en ordinarie föreningsstämma finns viktiga formella krav på tillhandahållande av handlingar som måste vara uppfyllda innan en stämma kan hållas.

Vad säger föreningens stadgar?

I föreningens stadgar anges i § 30:

"Styrelsens revisionshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken den skall behandlas."

Vad säger lagen?

I Lag om ekonomiska föreningar 8 kap § 8 står att läsa:

”Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall revisionshandlingar och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress.”

Är kraven uppfyllda?

Nej. Som styrelsen även anger i sitt infoblad (Bild 1) är stadgekravet ej uppfyllt. Av ovan framgår att inte heller lagstadgade krav är uppfyllda. Det senare är en direkt följd av att större delen av aktuell stadgetext direkt kopierats från lagtexten, dock utan att detta angetts. Att stadgarna till betydande del, via "klipp och klistra" är tagna från gällande lagtext är mindre lämpligt. Lagstadgade krav står normalt över stadgekrav om tolkningstvister skulle uppstå.

Kunde ej detta meddelats tidigare?

Jo. För att stämman skulle ha kunnat hållas, som planerat 2013-05-30, skulle ovan stämmohandlingar funnits tillgängliga för föreningens medlemmar senast 2013-05-23. Styrelsen skulle alltså kunnat (läs: borde) gått ut med detta infoblad betydligt tidigare än vad som nu gjorts. Detta då styrelsen rimligen bör ha känt till att aktuella krav ej skulle kunna uppfyllas ett antal dagar innan infobladet slutligen anslogs.

Vems är ansvaret?

Då det är styrelsen som kallar till föreningsstämmor är det deras ansvar att tillse att erforderliga handlingar finns tillgängliga i enlighet med vad såväl stadgar som relevanta lagar anger. Det borde vara rimligt att söka tillse att allt underlag som krävs är färdigställt innan en kallelse anslås. Att så ej skett i år är naturligtvis uppenbart.

Det kan även vara skäl att påminna om att det lagstadgade kravet skall ses som en absolut minsta tid innan stämman som handlingarna skall finnas tillgängliga. Det är naturligtvis inget som hindrar för styrelsen att söka tillse att handlingarna görs tillgängliga betydligt tidigare än så. Detta för att öka förutsättningarna för att föreningens medlemmar skall kunna komma väl förberedda till föreningsstämmorna. Något som även torde kunna verka främjande för kvaliten på desamma.

Infoblad för nedladdning: Infoblad - Ny tid för stämman!