[2013-11-23] Revisorn läxar upp Brf Porkalas styrelse


Årets revisionsberättelse som distribuerats i Porkalen ([3]) och behandlades på föreningsstämman 2013-06-25 innehåller under avsnittet ”Övriga upplysningar” information om ett flertal avvikelser. Revisorn har ej bedömt dessa vara så stora att ansvarsfrihet ej kunnat föreslås. Avvikelserna kan dock på intet sätt sägas vara försumbara varför dessa, via revisionsberättelsen, bringats samtliga föreningsmedlemmar till kännedom.

De uppgifter revisorn lyfter fram gäller:

  1. avsteg från föreningens stadgar,
  2. avsteg från gällande stämmobeslut och
  3. avsteg från gällande lagstiftning.

Uppgifterna i revisionsberättelsen (se Bild 1 nedan) sammanfaller väl med informationen i de anmälningar som avlämnats till föreningens revisorer ([1], [2]).

Nyheter 20131123 1
Bild 1.

Det är brfporkala.com förhoppning, även om denna av utomstående kan komma att bedömmas vara orimligt naiv, att styrelsen nogsamt skall ta åt sig av den information som revisorn avlämnat och söka vinnlägga sig om att söka förhindra en framtida upprepning.

Referenser

[1]: Anmälan brott mot stadgar och gällande stämmobeslut; 2012-09-28
[2]: Anmälan styrelsens upplysningsplikt; 2013-04-06
[3]: Porkalen 2013 nr2 s.27 - s.28