[2013-12-23] Viktig information om din hemförsäkring! - II


A – Inledning/Bakgrund

I ett tidigare nyhetsinslag ([1]) har information om ett antal oklarheter gällande den kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkringen (KBTF nedan) lämnats.

Efter kontakter med Trygg Hansa, Folksam, HSB och styrelsen har följande framkommit.

  • Vid årsskiftet 2012/2013 valde styrelsen att ej förnya fastighetsförsäkring och KBTF från Trygg Hansa utan tecknade avtal med HSB Försäkrings AB.
  • Försäkringarna som tecknades var ”HSB fastighetsförsäkring för bostadsrättsföreningar” resp. ”HSB Bostadsrättstilläggsförsäkring”.
  • Redan från 2013-01-01 hade dock HSB Försäkrings AB överfört KBTF försäkringen till Folksam.
  • Från och med 2013-04-01 överfördes även fastighetsförsäkringen till Folksam.

B – Nytt försäkringsbolag – justerade villkor

Villkoren för gällande KBTF, som föreningen tecknad med HSB Försäkrings AB men som dessa överfört till Folksam, framgår väl av dels ett kortfattat informationsblad ([2]) och dels en mer utförlig sammanställning ([3]).

Några förändringar, såväl försämringar som förbättringar, i villkoren kan noteras.

  • Självrisken har höjts till 1500 kr (tidigare 1200 kr).
  • Maximala åldersavdraget har höjts till 20 000 kr/skada (tidigare 10 000 kr/skada).
  • Utöver ersättning (till fullvärde) för ett antal specificerade skadehändelser har nu införts ett generellt "allriskåtagande för plötslig och oförutsedd händelse" med ett maximalt ersättningsbelopp av 200 000 kr. Detta är en klar förbättring.
  • Kostnaden för försäkringen har höjts och är 210 kr/lgh och år vilket kan jämföras med kostnaden för en individuellt tecknad försäkring via Adhem/Trygg Hansa som är 195 kr/lgh och år.

C – Behovet av en individuell hemförsäkring kvarstår

KBTF täcker endast själva bostadsrätten och då primärt ett skydd för fasta interiörer och inredningar, där bostadsrättshavaren har reparations- och underhållsansvar. Som exempel kan nämnas väggar, golv, tak, elledningar m m.

Hemförsäkringen ger ett försäkringsskydd för bostadsrättshavaren (personligt skydd såsom överfall/rättsskydd/ansvarsskydd/reseskydd) och för dennes saker (lösöresskydd såsom brand/vattenläckage/stöld och skadegörelse).

D – Bristfällig föreningsinformation

I juni ([4]) lämnade ett antal föreningsmedlemmar in en skriftlig begäran om information till styrelsen. Något svar erhölls dock ej utan det var först i nov/dec, efter ett flertal påstötningar som viss information, dock ej komplett utan antingen generell eller preliminär dito, erhölls.

Informationen som därefter har delgetts föreningens medlemmar, via infoblad och föreningens hemsida, är utöver att vara starkt begränsad (läs: ofullständig) dessutom i några fall missvisande och/eller direkt felaktig. Behovet av kompletteringar såväl som korrigeringar är därför uttalat.

Nedan följer en kort summering av noterade fel/brister.

D.I – Rättelse – Föreningens webbsida

Av ett aktuellt utdrag, taget 2013-12-22, från föreningens webbsida framgår (Bild 1):

 Nyheter 20131223 1
Bild 1.

Eftersom styrelsen anser att det för föreningens bästa är viktigt att det finns ett bostadsrättstillägg som förbinder fastighetsförsäkringen, vilket många saknar, väljer vi att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg med Folksam fr o m 2013-01-01 [...]”

Rättelse 1 [Sakfel]:

Under perioden 2011-01-01 – 2012-12-31 har föreningen haft en KBTF hos Trygg Hansa som omfattat samtliga bostadsrättshavare. Att motivera tecknandet av aktuell försäkring med att ”vilket många saknar” är alltså gravt oriktigt.

Rättelse 2 [Sakfel]:

Styrelsen har ej tecknat försäkringsavtal med Folksam utan med HSB Försäkrings AB. För mer info se avsnitt A ovan.

D.II – Rättelse - Informationsblad

I ett infoblad, som felaktigt daterats ”uppsatt v.42, 2013”, som satts upp under v.1351 meddelas ([5], Bild 2):

 Nyheter 20131223 2
Bild 2.

Föreningen fick ändrat försäkringsbolag under 2013, då Folksam tog över HSB:s försäkringar. [...]”

Rättelse 1 [Bristfälligt/Missvisande]:

Varken i denna information eller på något annat ställe har styrelsen lämnat information om bytet av försäkringsbolag från Trygg Hansa till HSB Försäkrings AB.

Ovan information förmedlar dessutom bilden av styrelsen som helt passiv medan det naturligtvis var en aktiv åtgärd att byta försäkringsbolag.

Rättelse 2 [Sakfel]:

Vad gäller KBTF hade HSB redan från och med 2013-01-01 överfört denna till Folksam och det var endast fastighetsförsäkringen som senare under 2013 överfördes till Folksam.

Referenser

[1]: [2013-06-26] Viktig information om din hemförsäkring
[2]: Bostadsrättstillägg; Folksam; Ref: S 11584 12-04
[3]: B388:2 Bostadsrättsförsäkring; Ref: S 11564 14-01
[4]: Skrivelse till styrelsen för Brf Porkala: ”Byte av försäkringsbolag”; 2013-06-28
[5]: Informationsblad från styrelsen, uppsatt v.1351