[2014-02-24] Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter


A - Inledning / Bakgrund

Från och med 2013-02-01 gäller en ny lag ([1]) för uthyrning av din bostadsrätt. Betydligt friare hyressättning samt en säkrare uthyrning är några av förändringarna. Förändringarna har gjorts för att öka antalet tillgängliga lägenheter för uthyrning. Redan efter denna korta period kan konstateras att detta mål uppfyllts. Hyresnivån har även höjts vilket är en naturlig konsekvens av förändringen.

I det ursprungliga förslaget från regeringen föreslogs även att varje bostadsrättshavare skulle ha rätten att att själv besluta om uthyrning (alltså utan att tillstånd sökts och erhållits av styrelsen). Detta delförslag avslogs dock av riksdagen. För mer info se tidigare nyhetsinslag ([2]).

Regeringen återkommer nu via en remiss till Lagrådet med ett justerat förslag ([3],[4]).

I ett pressmeddelande från 2014-01-24 anges:

"Förslagen är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och bostadsrättsorganisationerna HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna."

Om inget annat borde rimligen denna förankring öka sannolikheten att lagt förslag godkännes av riksdagen.

B - Vad innebär lagt förslag?

Lagt förslag innehåller följande två huvudkomponenter:

B.I – Kraven för att få hyra ut bostadsrätten föreslås sänkas

Bland annat föreslås kravet i Bostadsrättslagen 7 kap 11 § ([5]) ändras från

"Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen [...]"

till

"Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen [...]"

Tillstånd behöver alltså fortfarande sökas, liksom idag, men kraven på att framförda skäl till uthyrningen sänks kraftigt.

B.II – Bostadsrättsföreningen föreslås kunna ta ut en avgift för andrahandsupplåtelsen

Om föreningen så önskar och stadgarna justeras så föreslås att bostadsrättsföreningen skall kunna ta ut en avgift, från aktuell bostadsrättshavare, för andrahandsupplåtelsen. Denna avgift skall täcka föreningens merkostnader som är direkt knutna till dessa upplåtelser. Enligt förslaget får avgiften " […] årligen motsvara högst tio procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken".

C – Vilka justeringar krävs?

Även om lagt förslag synes tämligen enkelt erfordras ett antal justeringar av lagar och stadgar. Ändringar av Jordabalken ([5]: 12 kap 9 §) och Bostadsrättslagen ([6]: 7 kap 11 §, 14 §, 18 § och 23§; 9 kap 5 §) behövs genomföras.

I det fall en förening önskar utnyttja möjligheten att ta ut en särskild avgift för andrahandsupplåtelsen erfordras att föreningens stadgar justeras.

D – HSBs normalstadgar kräver ytterligare, helt onödiga, justeringar

Om en förening ej önskar ta ut en särskild avgift för andrahandsupplåtelser krävs dock ofta ändock en stadgeändring eftersom t ex HSBs normalstadgar till mycket stor del består av innehåll som "klipp och klistrats" från gällande lagstiftning. Ett förfarande som är helt onödigt och dessutom försvårar för den enskilde medlemmen att urskilja skillnaden mellan lag- och stadgetext. Detta inte minst som aktuellt "klipp och klistra" gjorts utan att detta på något sätt angetts i stadgetexten.

E – När föreslås förslaget träda ikraft?

Regeringen föreslår att aktuella lagändringar träder i kraft 1 juli 2014.

F - Referenser

[1]: Lag om uthyrning av egen bostad; [SFS 2012:978]
[2]: Ändrade regler för uthyrning av bostadsrätt f.o.m. 2013-02-01
[3]: Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter; Lagrådsremiss, Justitiedepartementet; 2014-01-23
[4]: Uthyrning av bostadsrättslägenheter; Promemoria, Justitiedepartementet; 2013-06-27
[5]: Jordabalk [SFS 1971:994]
[6]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614]