[2014-05-29] Förtida stambyte? (del III)


Styrelsen meddelar i ett informationsblad ([1], Bild 1) att de har "beslutat skjuta upp den tidigare aviserade extra föreningsstämman om stambyte och badrumsrenovering".

Nyheter 20140529 1
Bild 1.

Som skäl anges att de "inte anser sig ha nått tillräckligt många medlemmar med informationen".

Att denna "information" dock har varit mycket ytlig och på intet sätt kan karakteriseras som ett adekvat beslutsunderlag har behandlats utförligt i några tidigare artiklar ([2] - [4]).

Positivt är dels att styrelsen skjutit upp stämman och dels att de ämnar "återkomma med mer och utförligare information". Detta har även tidigare explicit begärts av ett antal föreningsmedlemmar via bl a en särskild skrivelse ([4]).

brfporkala.com kommer, tillsammans med bl a de medlemmar som tillskrivit såväl styrelse som fastighetsförvaltare, att arbeta för att ett så komplett beslutsunderlag som möjlig görs tillgängligt för föreningsmedlemmarna och att detta även underställs erforderlig fristående granskning.

Tillägg 2014-05-30:

Direkt efter att ovan anslag uppsatts inkom rapporter om att det tagits ner igen av styrelsen. Idag sattes ett nytt anslag upp som, bortsett från några kosmetiska ändringar, är identiskt med det första. För fullständighetens skull återges nedan det nya anslaget ([5], Bild 2).

Nyheter 20140529 2
Bild 2.

Referenser

[1]: Infoblad från styrelsen uppsatt v.1422 (anslogs 2014-05-28)
[2]: Förtida stambyte? (del I); brfporkala.com; 2014-05-19
[3]: Ny lag om energimätning i lägenhet; brfporkala.com; 2014-05-21
[4]: Förtida stambyte? (del II); brfporkala.com; 2014-05-27
[5]: Infoblad från styrelsen uppsatt v.1422 (anslogs 2014-05-30)